Bygglovsprocessen

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad.

För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank och murar) krävs också bygglov. Det kan behövas bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende väsentligt.

När du inte behöver bygglov

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. Mer information finns på Boverkets hemsida.

Bygglovansökan

Du kan ansöka om bygglov på blanketten "Ansökan om bygglov/anmälan" eller via e-tjänsten Mitt Bygge.  Väljer du e-tjänsten kan du göra en fullständig ansökan om mark- och bygglov direkt från nätet. I stället för att skriva under ansökningshandlingarna för hand signerar du elektroniskt med hjälp av din e-legitimation.

En bygglovansökan ska innehålla:

 • Fackmannamässigt utförda plan- och fasadritningar, måttsatta i skala 1:100 / (1:50), på vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4.
 • Situationsplan, skala 1:500, där alla byggnader på tomten är inritade och måttsatta till tomtgräns.
 • Förslag till fackmannamässigt utförd Kontrollplan se information om kontrollplan nedan.

Vid nybyggnation och större ombyggnader ersätts situationsplanen med:

 • Nybyggnadskarta i skala 1:500. Marknivån ska vara höjdsatt och alla byggnader ska vara inritade och måttsatta till tomtgränser. Förslag till en sockelhöjd ska framgå.

Nybyggnadskartor kan beställas hos Metria AB i Kalmar, www.metria.se, tfn: 010-121 80 00.

Uppgifter om certifierad kontrollansvarig ska lämnas in med bygglovsansökan.

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlande dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad.

Kontrollen kan göras på olika sätt genom:

 • egenkontroll
 • förstärkt egenkontroll
 • fristående sakkunninga

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om vilka/vilken:

 • kontroll som ska ske i det aktuella projektet
 • intyg och andra handlingar som ska lämnas in till plan- bygglovsavdelningen
 • anmälningar som ska göras
 • tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

För enklare projekt, där det inte krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd, ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt Startbesked.

För ärenden som fodrar tekniskt samråd och kontrollansvarig ska förslag till kontrollplan lämnas in till tekniskt samråd. 

Sidan uppdaterad 16 november 2018 Kommentera sidan