Attefallsanmälan

Här listas de handlingar som ska ingå vid en attefallsanmälan:

1. Anmälan

Du kan ansöka via blankettformat för utskrift eller via e-tjänsten Mitt Bygge. Väljer du e-tjänsten kan du göra en fullständig ansökan direkt från nätet. I stället för att skriva under ansökningshandlingarna för hand signerar du elektroniskt med hjälp av din e-legitimation

E-tjänst: Anmälan enligt attefallsregler, Mitt Bygge
Blankett: "Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd"

2. Situationsplan

Situationsplanen är en karta över tomten, ofta baserad på en nybyggnadskarta. På kartan ritas in var ny- eller tillbyggnaden kommer att anläggas. Måttsätt nuvarande och tillkommande byggnader. Sätt även mått på avståndet ifrån byggnader till granntomter.
Vid nybyggnation och större ombyggnader ska även marknivån vara höjdsatt och förslag till sockelnivå ska framgå.
Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:500.
Nybyggnadskarta kan beställas genom att kontakta kommunens mätingenjör.

3. Planritning

Planritningen är en ritning över planlösningen och ska visa rumsindelningen med den fasta inredningen tydligt samt ska även uppvisa ungefärlig planerad möblering. Detta behövs för att bedöma att tillgänglighetskraven enligt plan- och bygglagen uppnås. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

4. Fasadritningar

Fasadritningar ska visa fasaden från samtliga berörda väderstreck. Ny- eller tillbyggnaden ska tydligt framgå. Marklinjer på nya och befintliga marknivåer ska vara utritade från fasad till tomtgräns. Tak- och fasadmaterial ska tydligt redovisas. Fasadritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

5. Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden där man ser tak-, vägg- och golvkonstruktion. Sektionsritningen ska ange byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, rumshöjder och golv- och marknivåer. Sektionsritningen ska redovisa både befintlig byggnad och tillbyggnaden.
Sektionsritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

6. Kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Bestämmelserna som avses är de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera och hur och när kontrollen ska göras. Mer info om kontrollplan finns att läsa här eller här.

För enklare projekt, där det inte krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd, kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. För ärenden som fodrar tekniskt samråd och kontrollansvarig ska förslag till kontrollplan lämnas in till tekniskt samråd.

7. Eventuellt uppgifter om kontrollansvarig

Vid nybyggnation och mer tekniskt avancerade förändringar av byggnader, där exempelvis bärande delar berörs, behövs en kontrollansvarig. Mer information om kontrollansvarig finns på Boverkets hemsida och i deras broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?".

Bra att tänka på

  • När vi har mottagit din anmälan får du ett bekräftelsebrev. Inom tre veckor från mottagen anmälan får du ett föreläggande om att komplettera anmälan om så är nödvändigt. Först när alla handlingar har inkommit påbörjas handläggningen av ditt ärende. Att direkt skicka in alla handlingar förkortar därmed processen. Följ anvisningarna ovan och kontakta oss gärna om du har frågor.
  • Från det att fullständiga handlingar har inkommit meddelas beslut i ärendet normalt inom fyra veckor. Om det är nödvändigt p.g.a. utredning kan handläggningstiden förlängas en gång med högst fyra veckor till, totalt åtta veckor.
  • Beviljat beslut upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Om giltighetstiden går ut eller om mer tid behövs för byggnationen måste en helt ny ansökan göras. 
  • Efter beviljad ansökan får åtgärden inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbesked.

Byggprocessen

Läs mer om vad som händer efter att du lämnat in din attefallsanmälan här.

Sidan uppdaterad 21 augusti 2019 Kommentera sidan