Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

För åtgärder som inte kräver bygglov kan det behövas en anmälan. Detta gäller exempelvis för attefallsåtgärder, för ändring av bärande konstruktion och för installation av eldstad.

Vad är skillnaden mellan lov och anmälan?

Större åtgärder brukar kräva bygglov medan mindre åtgärder kan kräva anmälan. De handlingar som ska lämnas in för bygglov respektive anmälan är i princip samma. Handläggningstiden för anmälan är 4 veckor medans för bygglov är handläggningstiden 10 veckor. Nedan listas de åtgärder där anmälan behövs enligt plan- och bygglagen.

Attefallsåtgärder

All information om attefallsåtgärder finns samlad här.

Eldstad och rökkanal

All information om eldstad och rökkanal finns samlad här.

Rivning

För sådana byggnader eller delar av byggnader som kräver en anmälan för att få uppföras krävs en rivningsanmälan vid rivning. 
För rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse krävs en rivningsanmälan. Detta behövs ej för komplementbyggnader samt bygglovsbefriade tillbyggnader och skärmtak.
Läs här för information om hantering av rivningsavfall.
Anmälan för rivning ska innehålla:
•Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, via blankett. 
•Situationsplan, skala 1:500. Tomtkarta som markerar vad som ska rivas. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4.
•Rivningsplan som visar vilka material som rivningen avser och hur de ska omhändertas.

Ändring av bärande konstruktion eller planlösning

Ändring av en bärande konstruktion eller en avsevärd förändring av planlösningen kräver anmälan.
Anmälan ska innehålla:
•Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, via blankett. 
•Planritning, skala 1:100. Av ritningen ska det framgå var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösningen före och efter planerad åtgärd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd.
•Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
•Ev. konstruktionshandling med ritning. 

Hiss

Installation eller väsentlig ändring av hiss kräver anmälan. Information om regler och krav för hissar finns på Boverkets hemsida.
Anmälan ska innehålla:
•Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, via blankett.
•Planritning, skala 1:100. Av ritningen ska det framgå var i byggnaden som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösningen före och efter planerad åtgärd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd.
•Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ventilation

Installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet kräver anmälan.
Anmälan ska innehålla:
•Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, via blankett. 
•Teknisk beskrivning. Av den tekniska beskrivningen ska det bland annat framgå vad åtgärden innebär, vad för typ av ventilationssystem och vad för typ av ventilationsaggregat som ska installeras.
•Ventilationsritning inklusive luftflöden. En ritning som visar ventilationskanalers och andra ingående komponenters utbredning i lägenheten/huset.
•Brandskyddsbeskrivning. Vid byte av ett ventilationssystem är brandskyddsbeskrivning ofta en relevant handling. Brandskyddsbeskrivningen ska bland annat redovisa hur skydd mot brandspridning ska uppnås.
•Ev. konstruktionshandling med ritning. Kan behövas när byggnadens bärande konstruktion påverkas.
•Ev. projekteringsutlåtande ljud. Vid byte av ett ventilationssystem eller ett ventilationsaggregat i större byggnader där många människor vistas kan ett projekteringsutlåtande för ljud vara en relevant handling. Ett projekteringsutlåtande för ljud ska beskriva hur ljudkraven kommer att uppfyllas.
•OVK-besiktning. När åtgärden är gjord ska en Obligatorisk VentilationsKontroll utföras och protokollet ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden.

Anläggning vatten och avlopp

Installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i byggnad samt på tomt kräver anmälan. 
Anmälan ska innehålla:
•Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, via blankett. 
•Planritning, skala 1:100 där det framgår vad som ska installeras eller ändras. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd.
•Situationsplan, skala 1:500. Tomtkarta med VA-ledningar inritade vid markförlagda ledningar. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4.

Ändring som påverkar brandskyddet

En anmälan krävs vid ändring som västenligt påverkar brandskyddet, exempelvis förändring av utrymningsvägar eller brandcellsindelning, eller brandtekniska installationer som automatiska brandlarm och släcksystem.
Anmälan ska innehålla:
•Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, via blankett. 
•Planritning, skala 1:100. Av ritningen ska det framgå var i byggnaden som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösningen före och efter planerad åtgärd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd.
•Brandbeskrivning
•Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde

Anmälan krävs vid underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter. Kontakta oss för mer information.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

I ett enbostadshus är det möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov om:

byggnad eller bebyggelseområde inte är särskillt värdefullt, byggnad ligger inte inom eller i anslutning till totalförsvaret och att åtgärden inte kräver bygglov enligt detaljplan.

 

Byggprocessen

Läs mer om vad som händer efter att din anmälan är inlämnad här.

Sidan uppdaterad 20 september 2022 Kommentera sidan