Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, göra förändringar i ett befintligt hus eller riva kan det behövas någon form av tillstånd av kommunen. Faktorer som spelar in är vilken slags förändring det rör sig om och var din fastighet är belägen.

Varför är byggnation reglerat?

Det som byggs finns kvar under lång tid och påverkar ofta många människor. Därför ställs vissa krav på det som byggs. Regler som styr byggande finns i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och miljöbalken.

Detaljplanerat område

Inom tätorterna i Mörbylånga kommun finns det detaljplaner som reglerar utformning och placering av bostads- och komplementhus. Aktuell detaljplan för din fastighet hittar du i fastighetskartan.
Här gäller bygglovsplikt. Läs mer om bygglov här. Mindre åtgärder är dock bygglovsbefriade, se nedan.

Sammanhållen bebyggelse

Mörbylånga kommuns byar och utkanterna av tätorterna tillhör sammanhållen bebyggelse. Vilka områden som ingår hittar du i fastighetskartan.
Här gäller bygglovsplikt. Läs mer om bygglov här. Mindre åtgärder är dock bygglovsbefriade, se nedan.

Riksintresse för kulturmiljövården

Riksintresse för kulturmiljövården är värdefulla kulturmiljöer av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv, vilka skyddas enligt 3 kap 6 § miljöbalken. På Öland omfattas många radbyar av detta riksintresse. Vilka områden som ingår hittar du i fastighetskartan. Riktlinjer för byggnation i radbyar hittas i kommunens översiktsplan (byar och fritidshusområden).

Här gäller oftast bygglovsplikt. Läs mer om bygglov här.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse är lagstiftningen friare och du får göra fler ändringar av din fastighet utan lov. Läs mer här.

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Denna regel gäller i hela kommunen med vissa undantag.
Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder här.
I vissa fall när bygglov ej krävs kan dock en anmälan behövas.
Läs mer om anmälan här.

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov och det finns frågetecken kring om det du planerar är möjligt på platsen, har du möjlighet att först söka förhandsbesked. Förhandsbesked söks ofta när man planerar att bygga ett nytt hus på obebyggd mark utanför detaljplanerat område. Kommunen gör då en så kallad lokaliseringsprövning. Läs mer här.

Sidan uppdaterad 22 augusti 2018 Kommentera sidan