Till innehåll på sidan
Träklubba för att fatta beslut i församlingen
Pressmeddelande

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 21 mars 2023

PRESSMEDDELANDE: En ledningsplats för kommunledningen, kameraövervakning och årsredovisningen för 2022. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på kommunens webbplats: www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Robust plats för ledning – och samverkan

Enligt lag ska kommunerna genomföra de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I förberedelserna ingår bland annat att anordna en ledningsplats för kommunledningen. Kommunens ledningsplats är det ställe, med teknikstöd/funktioner, varifrån kommunledningen under såväl normala förhållanden som vid kris och krig leder och samordnar verksamheten. En väl fungerande ledningsplats med en robust teknik för ledning och samverkan är en viktig del av återuppbyggandet av totalförsvaret.

Mörbylånga kommun har begärt stöd från MSB för teknisk rådgivning och ekonomiskt bidrag för åtgärd av kommunens ledningsplats för att uppnå den standard som krävs. MSB kan delfinansiera med maximalt 50 % av investeringskostnaden för föreslagna åtgärder som höjer ledningsförmågan. Den totala investeringen är 3 743 tkr varav 1 871,5 tkr är bidrag. Investeringen föreslås genomföras under åren 2023-2025.

Kameraövervakning

Mörbylånga kommun har ett behov av att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt störningar på säkerheten på platser där kommunen verkar, exempelvis att skydda sina fastigheter och verksamheter från brott samt att förebygga dessa brott.

Kommunen använder sig idag av bevakning med väktare, inbrottslarm, lås och andra åtgärder. Dessa åtgärder är inte alltid tillräckliga eller genomförbara. Kommunen behöver använda sig av kamerabevakning på platser där behov av denna typ av säkerhetsåtgärd finns.

Vilka platser som tillstånd för kamerabevakning ska ansökas för sker i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Årsredovisning 2022

År 2022 blev det 30,7 mnkr vilket är ett mycket bra resultat i nivå med budget. Det motsvarar 2,8% av skatteintäkter och bidrag. Budgeten var på 27,7 mnkr. Nu blev det 3 mnkr mer. Ett välkommet överskott.

Verksamheterna har under året haft högre kostnader än budgeterat. Sammanlagt gjorde verksamheterna ett underskott på 30 mnkr.

Skatteintäkterna blev betydligt bättre än vad som var räknat med, närmare bestämt 30 mnkr. Tillsammans med att kommunen sålt flera tomter och med det ökade intäkter, blev resultatet bättre än förväntat.

Kommunen har under året investerat för 136 mnkr vilket är en väldigt hög investeringsnivå för en kommun av Mörbylångas storlek. Ungefär två tredjedelar av investeringarna avser investeringar i VA och fjärrvärme.

Eftersom Mörbylånga kommun är en tillväxtkommun kommer också investeringarna att vara i fokus för att klara av vårt uppdrag. Därför är det av största vikt att kommunen fortsätter ha goda resultat för att kunna finansiera så mycket som möjligt av investeringarna utan att låna.

Urval av ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

• Natur-, fritids- och idrottsstrategi

För mer information och frågor

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande, Mörbylånga kommun
0485-473 28 eller matilda.warenfalk@morbylanga.se

Senast uppdaterad: 2023-05-19 Publicerad: 2023-03-23
Gå till topp