Kungörelser bygglovsärenden

När en bygglovsansökan avviker från detaljplan, områdesbestämmelser eller större åtgärder utanför detaljplan ska alltid berörda sakägare (sakägare är t.ex. grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar samt grannar på andra sidan mindre gator och vägar) få meddelande om detta så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga. Här ser du aktuella kungörelser som gäller bygglov.

Aktuella ärenden

Bygglov för transformatorstationer

Karta över berörda fastigheter gällande bygglov för transformatorstationer Berörda fastigheter gällande bygglov för transformatorstationer
Bygglov Berörda fastigheter Skede
Bygglov för transformatorstationer

Mellstaby S:1,
Mellstaby 2:2,
Gammalsby 34:1, Kvinnsgröta 6:2

Tid för synpunkter och överklagan, 21 november-12 december 2018

Lämna synpunkter

När berörda sakägare ämnar eventuella synpunkter eller överklagar ska det framgå vem som lämnar synpunkten och varför, samt fastighet och/eller adress. Synpunkterna ska vara skriftliga och lämnas till:

Mörbylånga kommun
Plan och bygg
386 80  Mörbylånga

eller miljobygg@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 19 november 2018 Kommentera sidan