Du är här: Start/Start/Nyheter/Detaljplan för Isgärde 4:4 m. fl.

Detaljplan för Isgärde 4:4 m. fl.

Detaljplan för Isgärde 4:4 m.fl. antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2018.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra fritids- och kulturändamål i områdets nordvästra del samt bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för tillkommande bebyggelse. Vidare är syftet att säkerställa områdets kulturhistoriska värde och karaktär, samt säkra naturvärdena som finns i planområdets östra del.

Syftet med detaljplanen är även att upphäva strandskyddet i planområdets västra del som återinträder med 100 meter vid planändring. Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhållanden samt allmänhetens tillträde.

Planens läge

Planområdet är beläget i södra delen av Stora Rör utmed strandstigen och väster om Rörsbergsvägen. Planområdet omfattar ca 5,7 hektar.

Behovsbedömning

Enligt beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterat 2014-10-31, kan inte genomförandet av planen antas innebära någon betydande miljöpåverkan.

Planskede

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-09-25.

Sidan uppdaterad 5 oktober 2018 Kommentera sidan