Du är här: Start/Start/Nyheter/ Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Pressmeddelande: Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 3 november

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att delta i regional färdplan för fossila bränslen och att ge klimatkompenseringsmedel till elcyklar till hemtjänsten i Färjestaden och biblioteken.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 3 november. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2015/

Svar på medborgarförslag: Ny utrustning på lekplats i Vickleby

En medborgare föreslår att kommunen sätter upp en ny lekutrustning där en privat lekplats legat tidigare. Medborgarförslaget avslås i nuläget då kommunen saknar medel. De medlen som är avsatta används till att hålla befintliga lekplatser i så bra skick som möjligt. En lekplats i Vickleby ska dock åter tas upp i 2017 års budgetberedning.

Svar på medborgarförslag: Renovering av landriktmärke

I medborgarförslaget föreslås att landriktmärket norr om brofästet renoveras, något som skulle uppskattas av både boende i kommunen och turister, menar medborgaren. Kommunstyrelsen avslår förslaget då ansvaret inte ligger på kommunen och överlämnar medborgarförslaget till markägaren för kännedom.

Svar på medborgarförslag - Utrustning för att mäta antalet soltimmar

En solmätare kan öka kommunens publicitet och göra kommunen attraktivare som besöksplats. Det menar en medborgare i kommunen som vill att en solmätarutrustning ska installeras på södra Öland. Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Satsningen i Norra viken fortsätter

Med anledning av ny detaljplan för Norra viken i Mörbylånga har tidigare exploateringsavtal av kommunen och Ecodom AB kompletterats. Avtalen möjliggör en fortsatt exploatering av området. Exploatering är positiv för kommunen och utvecklingen av Mörbylånga som tätort.

Klimatkompenseringsmedel till elcyklar och sopkärl

Miljöverksamheten har tidigare i år uppmuntrat anställda att lämna in förslag på idéer om klimatförbättrande åtgärder och tre ansökningar kom in. Kommunstyrelsen beslutar att ge biblioteksverksamheten 20 000 kronor för att köpa in elcyklar som ska ersätta resor som idag görs med bil. Hemtjänstgruppen i Färjestaden tilldelas 30 000 kronor för att köpa elcyklar och bli "en grön hemtjänstgrupp". Gatu- och parkverksamheten får 16 000 kronor till ett solenergidrivet sopkärl.

Färdplan för fossila bränslen

Kommunen har fått erbjudande att delta i ett länsgemensamt projekt för fossilbränslefria samhällsbetalda transporter. Kommunstyrelsen säger ja till att delta då Mörbylånga kommun arbetar aktivt för att bli en fossilbränslefri kommun 2025. Kommunens insatser ska i huvudsak handla om biogas, förändrade res-och mötesmönster och att man i den nya fordonsupphandlingen 2016 har med målet att en tredjedel av kommunens fordon ska drivas på förnybar energi.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Policy för väg- och gatubelysning

Kommunen har tagit fram en policy för väg- och gatubelysning. Policyn kommer att underlätta handläggningen av ansökningar, öka jämställdheten hos de som ansöker om belysning, och prioritera funktionsnedsatta personer. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att ta fram en konsekvensbeskrivning.

Ny barnomsorgstaxa

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag på ny barnomsorgstaxa. Förslaget innebär en höjning av barnomsorgstaxan i Mörbylånga kommun från och med den 1 januari 2016 och att taxan i fortsättningen följer Skolverkets indexreglering. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Årsprognos på ca 15 miljoner

Prognosen i delårsbokslutet för 2015 pekar på att kommunen landar på ett positivt resultat på ca 15 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner bättre än budget. Det här beror främst på återbetalning av AFA-pengar och låga räntekostnader. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet.

Budget för 2016

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på budget för 2016 och en ekonomisk flerårsplan för 2016-2018. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner dessa med vissa tillägg för bl.a. investering i en utrustning som möjliggör webbsändningar från kommunfullmäktigemötena.

Serviceplan gör det möjligt med hemkörning

För att skapa en god tillväxt i kommunen är det viktigt att erbjuda en bra tillgång till offentlig och kommersiell service. Kommunen har tagit fram en serviceplan som bland annat gör det möjligt för affärer i kommunen att söka hemsändningsbidrag för hemkörning av varor till personer i närområdet. Serviceplanen är också ett komplement till kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner serviceplanen och att riktlinjer för hemsändningsbidragen tas fram.

Nytt tillagningskök på Rönningegården

I ett förslag till ny kostorganisation föreslås att ett nytt tillagningskök startar på Rönningegården den 1 mars 2016. Köket ska laga mat till särskilda boenden i Mörbylånga tätort. Att maten tillagas i köket gör att de som bor på Rönningegården kan känna doften av nylagad mat och att köket kan erbjuda två maträtter. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner den nya kostorganisationen.

Sidan uppdaterad 8 december 2015 Kommentera sidan