Regler för förskola och familjedaghem

Samma regler gäller för förskola och annan pedagogisk omsorg. I texten nedan används generellt begreppet förskola och avser då både förskola och annan pedagogisk omsorg. Båda verksamheterna bedrivs för barn 1-5 år.

1. Definitioner

 • Förskola bedrivs för barn 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga.
 • Alla barn erbjuds förskola under minst 525 avgiftsfria timmar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, så kallad allmän förskola.
 • Barn till föräldralediga kan endast ha förskola 15 timmar per vecka oavsett ålder.
 • Barn till aktivt arbetssökande förälder har rätt att vara på förskolan och betalar då för den tiden som inte är allmän förskola.

2. E-tjänst förskola

E-tjänsten kommer du åt via Bank ID eller Mobilt Bank ID. 

När du har fått en plats för ditt barn kan du logga in från din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan ändra dina kontaktuppgifter, söka omplacering/ny placering för syskon, ändra inkomstuppgift och säga upp platsen.

3. Rätt till plats

Förskola erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga för vård av annat barn, är arbetslösa och aktivt söker arbete eller till följd av barnets eget behov.

Rätt till plats har barn som är bosatta eller stadigvarande vistas i Mörbylånga kommun.

Vid gemensam vårdnad, där barnet är folkbokfört i annan kommun och en av vårdnadshavarna är bosatt i Mörbylånga kommun, kan barnet erbjudas plats om det finns särskilda skäl.

4. Platsgaranti

Platsgarantin innebär rätt till plats i kommunens förskola tidigast från ett års ålder och senast fyra månader från det att ansökan lämnats in, eller när plats önskas om det är senare.

Garantin gäller i första hand dit familjen valt att stå i kö. Om plats inte kan erbjudas där familjen valt att stå i kö så ska plats erbjudas så nära hemmet som möjligt.

Om föräldrar tackar nej till erbjuden plats upphör platsgarantin.

Enligt 8 kap 9§ skollagen har barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling, en högre grad av rätt till plats än den platsgarantin ger.

Omsorg på obekväm arbetstid omfattas inte av platsgarantin.

5. Regler för fördelning av platser

En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på avgifter för förskola i kommunen. Undantag skall dock göras för placeringar av barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Vid ledig plats på förskola ska erbjudande i första hand gå till:

 1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9§ skollagen.
 2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn vid samma placeringstillfälle.
 3. Familjer som byter bostadsort inom kommunen erbjuds plats på den nya orten när ledig plats finns.
 4. Barn med längst kötid till förskola i området erbjuds plats.

Barnet kan ställas i kö så snart det är fött och har fått sitt personnummer. Föräldrar har möjlighet att önska högst tre alternativ som rangordnas.

Eventuell kötid från annan kommun kan inte tillgodoräknas vid flytt till Mörbylånga kommun.

Om föräldrar som har plats på en förskola vill byta till en annan förskola i samma område så kan det dröja till augusti eller senare innan omplacering sker.

6. Besked om plats

Plats erbjuds skriftligt eller via e-tjänsten. Besked om erbjuden plats accepteras eller inte ska lämnas senast det datum som står på erbjudandet. Om svar inte inkommer inom angiven tid stryks plats och köplats.

Vid erbjudande påverkas kön enligt följande:

 • Tackar man ja eller nej till annan plats än man önskat kan man stå kvar i kön. Det måste meddelas skriftligt eller via e-tjänsten av vårdnadshavare.

7. Inskolning

När barnet börjar i förskola eller annan pedagogisk omsorg ska föräldrarna/ vårdnadshavarna medverka under en lokalt utformad inskolningsperiod.

8. Nyttjande av plats

Förskola ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.

Förskoleverksamheten är öppen året runt med undantag för fyra dagar per år för förskolor och två dagar per år för annan pedagogisk omsorg då det är stängt för verksamhetsutveckling.

Stängningsdagar för aktuellt läsår finns på kommunens hemsida och meddelas på varje förskola i god tid. För de som behöver omsorg dessa dagar erbjuds förskola i Färjestaden eller Mörbylånga.

Allmän förskola följer skolans terminstider.

Förskolorna i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten koncentrerad till ett par förskolor i kommunen. Barn till föräldralediga är lediga veckorna 28-31 och stängningsdagar.

Vid vårdnadshavarnas semester eller annan ledighet är barnet inte på förskolan.

Verksamheterna bedrivs normalt mellan kl. 06.00 och 18.00. Gullvivans förskola har kväll-, natt- och helgomsorg.

9. Föräldraledighet

Förskolebarn ett till fem år, med förälder som är föräldraledig med yngre syskon, har rätt till plats 15 timmar per vecka. Placeringstiden bestäms av rektor utifrån den pedagogiska verksamheten i samråd med vårdnadshavare. Schemat rullar över en vecka och fastställs terminsvis.

10. Arbetssökande

Barn till arbetssökande föräldrar har rätt till placering på förskola och pedagogisk omsorg. Beroende på barnets ålder betalas avgift enligt fastställd taxa. Förutsättningen för att få behålla plats vid arbetslöshet är att man är aktivt arbetssökande.

11. Sjukdom

Förälders sjukdom jämställs med arbete. Vid speciella behov kontaktas rektorn.

12. Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Det kan antingen vara en ensamstående förälder med sådana arbetstider eller sammanboende föräldrar där båda arbetar på sådana tider.

Med sammanboende föräldrar jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet.

För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En noggrann prövning av behovet görs i varje enskilt fall.

Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Möjligheten att förändra arbetstiderna ska också prövas. Kommunen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Föräldrar ansvarar själva för transport till och från kväll-, natt- och helgomsorgen vid Gullvivans förskola.

Vid ansökan om kväll-, natt- och helgomsorg hänvisas till förskoleexpeditionen, telefon 0485-472 71.

13. Avgift

 • För förskolebarn 1-2 år betalas avgift efter omsorgsbehovet 12 månader per år.
 • För förskolebarn 3-5-år som har vistelsetid överstigande 15 timmar/vecka, betalas avgift enligt tabellen för fritidshem. Avgiftsreduktionen på 15 timmar/vecka gäller under läsåret, 15/8 – 14/6. Under två månader på sommaren betalas avgift enligt ordinarie förskoletaxa.

Plats inom förskola är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Detta innebär att avgift tas ut 12 månader per år även när barnet är ledigt.

För mer information, vänligen besök vår webbsida för Avgifter.

14. Uppsägning

Uppsägning av förskoleplats sker skriftligt eller via e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till kommunen.

Uppsägning behövs inte vid överflyttning mellan två kommunala placeringar.

Återtar man en uppsagd barnomsorgsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagts upp, vilket innebär att avgift debiteras i efterhand.

15. Ledighet

Ledighet från förskolan kan ske upp till två månader med bibehållen plats. Vid längre ledighet kontaktas rektor. Avgift tas normalt ut under ledigheten.

16. Fristående förskolor

De fristående (privata) förskolor som finns inom Mörbylånga kommun har egna köer och egna regler. 

Sidan uppdaterad 22 september 2021 Kommentera sidan