Detaljhandel med tobaksvaror

Detaljhandel med tobaksvaror till 2019-06-30

Tobakslagen är på samma sätt som alkohollagen, en skyddslagstiftning. För att få sälja tobaksvaror och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnads-behållare, gäller fram till 2019-06-30 att en anmälan om detta ska göras till kommunen innan försäljningen får påbörjas. Länk till blanketten finns här under rubriken "Självservice". Det ställs också krav på att den som vill sälja ska utöva egen tillsyn enligt ett särskilt egenkontrollprogram och en mall för ett sådant program finns också här under rubriken "Mer information".

Samhällsbyggnadsnämnden är lokal tillsynsmyndighet för tobakslagens bestämmelser om rökfria lokaler och detaljhandel med tobaksvaror. Ansvaret omfattar också marknadsföring av tobak på och utanför försäljningsstället.

Detaljhandel med tobaksprodukter från 2019-07-01

Den 1 juli 2019 träder en ny "lag om tobak och liknande produkter", i kraft. En mycket stor förändring jämfört med nuvarande tobakslag, är att det införs en tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Det innebär att detaljhandel med tobaksvaror endast får bedrivas av den som har ansökt om och beviljats ett tillstånd för sådan handel. En ansökan ska lämnas till den kommun där försäljningsstället är beläget. Kommunen får också enligt den kommande nya lagen, rätten att få ta ut en avgift för sin prövning av sådana ansökningar.

Tillståndsplikten, ansökningsförfarandet och prövningen kommer att likna det som gäller för ett serveringstillstånd för alkoholdrycker, något som bland annat uttrycks som att "Försäljningstillstånd ska endast meddelas den som visar att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med lagens krav".

Arbetet med att ta fram rutiner, blanketter och förslag till avgifter, pågår nu för fullt inom kommunen och det finns därför ännu inte någon färdig modell för ansökan, prövning och beslut om tillstånd för tobaksförsäljning.

Kommunen kommer att fortlöpande publicera information om sitt arbete med tillståndsplikten för tobaksförsäljning på www.morbylanga.se.

Övergångsbestämmelse

En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen, får fortsätta att bedriva sådan försäljning om detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till försäljning enligt den nya lagen.

Sidan uppdaterad 25 januari 2019 Kommentera sidan