Bygglovavgifter inklusive anmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och anmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och anmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den baseras på ett prisbasbelopp som sedan multipliceras med olika ”faktorer”. Prisbasbeloppet är idag 45 500 kr.  Faktorer som sedan multipliceras med denna summa är till exempel storlek på byggnationen och fastighetens lokalisering.

Exempel på bygglov- och anmälningsavgifter 2018

Här nedan redovisar vi några exempel på kostnader för olika åtgärder. Kostnader för expediering, kommunicering mm kan tillkomma.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
Avgift      

Tillägg vid
liten
avvikelse

Summa   

50 - 129 m² (bruttoarea) 16 284 kr 3 130 kr 19 414 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 21 016 kr 3 567 kr 24 583 kr
200 - 299 m² (bruttoarea) 25 748 kr 4 004 kr 29 752 kr
300 - 499 m² (bruttoarea) 35 212 kr 4 878 kr 40 089 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
0 - 49 m² (bruttoarea) 4 818 kr 2 129 kr 6 947 kr
50 > m² (bruttoarea) 7 912 kr 2 439 kr 10 350 kr
Attefallsåtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med 15 m² BTA

4 095 kr
 
4 095 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med ett uterum på 15 m² 

2 048 kr
 
2 048 kr
Komplementbyggnad på 25 m² BYA 2 048 kr   2 048 kr
Komplementbostadshus på 25 m² BYA 6 370 kr   6 370 kr
Inredning av ytterligare en bostad 6 370 kr   6 370 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
16 - 49 m² (bruttoarea) 7 728 kr   7 728 kr
50 - 129 m² (bruttoarea) 14 090 kr   14 090 kr
130 - 199 m² (bruttoarea)  18 122 kr   18 122 kr
Övriga åtgärder, avgift för bygglov
inkl. startbesked:
     
Mur/plank 4 135 kr 2 230 kr 6 365 kr
Fasadändring mindre (t ex nytt fönster) 4 135 kr   4 135 kr
Fasadändring större (flera fasader ändras) 6 183 kr   6 183 kr
Inglasning av befintligt uterum 5 045 kr   5 045 kr
Marklov, såväl schakt och
fyllning samt trädfällning

3 225 kr

2 048 kr

5 273 kr
Övriga åtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Installation eller väsentlig ändring
av eldstad eller rökkanal

1 138 kr
 
1 138 kr
Övriga åtgärder:      
Förhandsbesked 12 740 kr   12 740 kr
Strandskyddsdispens 9 100 kr   9 100 kr

Vi återbetalar bygglovsavgiften om du väljer att bygga ett Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus

bild: Torsten Kellander

Mörbylånga kommunen välkomnar energieffektiv byggnation och erbjuder att återbetala bygglovsavgiften, vid uppvisande av ett godkänt avsett certifikat och ett godkänt slutbesked på bygglovet.

Kommunen har målsättningen att vara Fossilbränslefri kommun 2025.

Kriterier för lågenergihus

Om passivhus

Sidan uppdaterad 1 februari 2018 Kommentera sidan