Förskolechefen informerar

Förskolechefen informerar. Tanneförskolans föräldraråd

Tanneförskolans föräldraråd

Tanneförskolans föräldraråd består av föräldrarepresentanterna Jessica Fredriksson och Therese P Holmström. Från förskolan deltar Anna Håkansson och förskolechefen.

Protokollen från mötena hittar du här till höger.

Vad är ett föräldraråd?

Ett föräldraråd består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget.

Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola/förskola och hem. På föräldrarådet diskuteras inga enskilda ärenden.

Förskolechefen leder föräldrarådet, skickar kallelse inför ett möte, normalt ett till två möten per termin, kvällstid, och för skriftliga anteckningar.

Vilken uppgift har en förälder på ett föräldraråd?

Det finns inga krav på för- eller efterarbete eller särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här kan ett allmänt intresse för förskola/skola räcka. Föräldrarådsrepresentanten har dock som ansvar att föra ut information till föräldrarna i sin klass/grupp.

Vid varje föräldramöte får föräldrarådsrepresentanten ordet för att informera om det som diskuterats på föräldrarådet. Man ska även föra med sig synpunkter från föräldrarna i klassen/barngruppen till nästa föräldrarådsmöte.

På föräldrarådet informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd som gagnar verksamheten.

Sidan granskad 11 november 2015 Kommentera sidan