Våra verksamheter

Glömminge förskolas verksamheter

Avdelning Rödhaken, förskola 3-5 år

Rödhaken

Vår verksamhet präglas av nyfikenhet och glädje. Jag som är här ska känna att ”jag är någon som är nåt”. Mina idéer och tankar lyssnas till och är grunden för våra projekt arbeten. Jag får vistas i en miljö som jag kan behärska och känna mig självständig i. Jag tillhör en grupp där vi respekterar och utnyttjar varandras olikheter för att lära.

På min förskola får jag möjlighet att utforska olika material så som vatten, sand, färg i massor, lera och naturmaterial. Detta får jag göra tillsammans med andra, både barn och vuxna. Rörelse och musik är härligt så det finns att göra ofta. Veckans höjdpunkt är när vi går till skolans gymnastiksal. Miljön är för oss ett viktigt verktyg för att nå denna verksamhet. Den är tilltalande, tydlig, tillgänglig och tillåtande. Den förändras ofta för att den ska vara spännande och lärorik.

Förskolan har ett gemensamt temainriktat arbetssätt som delas in i olika projekt utifrån barnens intresse. Vi dokumenterar barnens göranden, tankar och idéer. När vi sedan tillsammans analyserar och reflekterar över dessa dokumentationer så blir de grunden till det fortsatta projektarbetet. Verksamheten på vår förskola bygger på Läroplan för förskolan och är Reggio Emilia inspirerad. ”titta på oss och glöm oss sedan” ( citat av Reggio Emilia filosofins grundare Loris Malaguzzi. Detta är precis vad vi gör när vi tar tillvara på varje individ som finns här på vår förskola. Barn, familjer, personal, närmiljön alla vi tillsammans skapar Glömminge förskola.

Avdelning Näktergalen, förskola 1-3 år

Näktergalen

Förskolans avdelning ligger i anslutning till skolan, med alla möjligheter till lekutrymme på skolgården. Vi har även en egen gård för de små barnen, med lekutrustning av olika slag.

Vi samarbetar med Rödhaken och fritidshemmet

  • Gemensam öppning och stängning.
  • Alla 6-åringar går i förskoleklass.
  • 6-åringarna äter tillsammans i skolans matsal.

Vi arbetar temainriktat

Vi arbetar temainriktat, vilket innebär att vi arbetar med ett tema under en längre tid. De tema vi väljer är ofta något barnen är intresserade av och vill veta mer om. I alla teman ingår sång, rim och ramsor, rörelse och drama, samt bild och form.

Vi vill att barnen efter ålder och mognad ska bli miljömedvetna

Därför sopsorterar, komposterar och odlar vi. Vi gör också utflykter i skog och mark.

Sidan granskad 25 juni 2019 Kommentera sidan