Glömminge förskola

I Glömminge förskola ser vi ett barn som utforskar sin omvärld tillsammans med andra och får lust till lärande.

I Glömminge förskola ser vi barnet som utforskande av sin omvärld. Vi ser vår förskola som en plats där alla är trygga, delaktiga och får lust till lärande. Våra miljöer är anpassade efter barnens åldrar och behov och vi förändrar den ständigt för att skapa inspiration och utmaningar. Vår verksamhet ska locka till nyfikenhet, lek och lärande.

Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. Våra två barngrupper heter Näktergalen (1-3 år) och Rödhaken (3-6 år). Förskolan ligger i anslutning till förskoleklass/fritids och skola till år 6. Vi har en stor och härlig utemiljö som är i ständig förändring i samarbete med engagerade föräldrar.

Vi hämtar inspiration till vårt arbetssätt från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Förhållningssättet är medforskande och ser varje barns kompetens. Vårt projektinriktade arbetssätt ger barnen ett meningsfullt sammanhang där varje individ kan växa och känna sig unik.

Vi strävar efter att tillsammans med familjerna skapa en trygg och inspirerande verksamhet som ger oss alla en god framtidstro.

Våra verksamheter

Våra verksamheter präglas av nyfikenhet och glädje. Barnens idéer och tankar lyssnas till och är grunden för våra projektarbeten. Barnen får vistas i en miljö som de kan behärska och känna sig självständiga i. Tillsammans respekterar vi varandra och ser våra olikheter som en resurs i lärandet.

På förskolan får barnen möjlighet att utforska olika material och uttrycksformer. Miljön är för oss ett viktigt verktyg för att skapa en god verksamhet. Den är tilltalande, tillgänglig och tillåtande. För att den ska vara spännande och lärorik förändrar vi den ofta.

Närheten till skolan ger oss möjlighet att gå till gymnastiksalen varje vecka för aktiva inomhuslekar. Skolans gård och dess omgivningar inbjuder oss också till extra spännande lekutrymmen liksom närheten till naturen som är självklar på Glömminge förskola.

Verksamheten på vår förskola utgår från Läroplanen för förskolan och vi låter oss inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta innebär för oss en ständig strävan efter att se varje barns förmåga och intressen och sedan basera verksamheten på dessa.

Förskolan har ett gemensamt projektinriktat arbetssätt där vi dokumenterar barnens göranden, tankar och idéer. När vi sedan tillsammans analyserar och reflekterar över dessa dokumentationer så utgör de grunden till det fortsatta projektarbetet. På så sätt tar vi tillvara på varje individ som finns här på vår förskola.

Öppettider

Måndag - fredag kl. 06.00 - 18.00

Vi samarbetar med fritidshemmet vid öppningar och stängningar.

Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan