Avgifter

Mörbylånga kommun använder ett system med maxtaxa. Det betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Avgiften grundar sig på hushållets inkomst.

Beräkna din avgift

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) och fritidshem. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket är 49 280 kronor per månad 2020.

Förskola/Familjedaghem (Pedagogisk omsorg)

Barn med schematid över 15 timmar per vecka:

Barn 1, 3 %, 1 478 kronor
Barn 2, 2 %, 986 kronor
Barn 3, 1 %, 493 kronor

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola, ett avgiftstak på 3 % innebär:

Om ett hushåll har en inkomst på minst 49 280 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 478 kr för barn 1.
Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Barn med schematid under 15 timmar per vecka:

Barn 1, 2 %, 986 kronor
Barn 2, 1 %, 493 kronor
Barn 3, 1 %, 493 kronor

Fritidshem

Barn 1, 2 %, 986 kronor
Barn 2, 1 %, 493 kronor
Barn 3, 1 %, 493 kronor

Inkomstjämförelse för år 2018

Mörbylånga kommun kommer under våren 2020 att göra en jämförelse, mellan den inkomst som du/ni lämnat till oss för 2018, mot skattemyndighetens uppgift om taxerad inkomst 2018. Den uppgift vi fått från skattemyndigheten är den taxerade inkomsten av förvärvsarbete respektive rörelse/näringsverksamhet.

Inkomstjämförelsen gäller de som haft någon form av barnomsorg under året 2018. Visar det sig att du/ni har betalat för lite respektive för mycket i barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv faktura alternativt återbetalning.

För er som får pengar tillbaka, meddela ert kontonummer så gör vi en insättning direkt till ert bankkonto.

För frågor, kontakta respektive verksamhets kontaktperson.

Sidan uppdaterad 9 juli 2019 Kommentera sidan