Glömminge Fritidshem

Glömminge fritidshem är beläget mitt i den vackra Öländska naturen!

Vi har i nuläget tre fritidshemsavdelningar på skolan; Norrlunda, Västlunda och Östlunda.

Fritidshemspedagogiken ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Här finns glada, kreativa, trygga och inspirationsrika pedagoger för att motivera barnen till att vilja lära. Vi arbetar för att alla barn ska bli sedda och utvecklas till harmoniska individer.

Fritidshemspersonalen strävar efter att tillvarata barns intressen och skapar situationer i vardagen där barn kan utmanas i sitt lärande. Vi ger eleverna lekfulla uppdrag som involverar flera sinnen och hela kroppen. Att barnen får tillgång till fritidshem som bjuder på kreativitet och där inspirerande miljö är viktigt. Vi arbetar ämnesövergripande för att kunna omsätta både svenska, matematik och no ämnen från böckernas värld till mer praktisk inlärningsmiljö.

Alla våra elever får tillgång till fritidshemspedagogiken då vi har pedagoger som arbetar även med mellanstadiet.

Vår profil

Utomhuspedagogik

Glömminge fritidshem har många år i samverkan med skolan bedrivit utomhuspedagogik som ett fast schemalagt och naturligt inslag i undervisningen. Det är skolans policy att vara ute med eleverna under den samlade skoldagen, ett pass i veckan oavsett väderlek.

Att uppleva, upptäcka, och undersöka naturen i närmiljön är att utvecklas. Vår profil med utomhuspedagogik har positiv effekt på elevernas psykiska och fysiska välbefinnande.

Äventyrspedagogik

På fritidshemmen/ skolan arbetar tre stycken äventyrspedagoger som driver en pedagogik med följande syfte. 

Vi använder ett arbetssätt som sätter både kunskap och hälsa i centrum, med skogen, närområdet och skolgården som arena för lärande. Värdegrundande kunskap integreras med alla övriga ämnen i ett tematiskt arbete.

Samtidigt arbetar man metodiskt med att utveckla barnens sociala förmågor med fokus på att kunna samarbeta och interagera i grupp.

Barnen får kliva in i en saga och delta i ett äventyr där sinnena öppnas och motivation för att lösa problem framkallas. Att göra saker på oväntade sätt leder till bättre och bestående inlärning.

Sidan granskad 15 oktober 2021 Kommentera sidan