Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Färjestadens högstadium

Färjestadens högstadium

Höstterminen 2021 öppnade Färjestadens högstadium som kompletterar Färjestadens f-6-skola. Högstadiet ligger centralt i Färjestaden och är anpassad för cirka 360 elever.

 

Skolans utformning

Huset är byggd i soutteräng med tre våningsplan. Den dubbla takhöjden och fönstrerna skapar en ljus atmosfär. På nedre plan finns bland annat fritidsgård, kulturskola och musikundervisning, kök, matsal, hem- och konsumnetkunskapsundervisning samt skolexpedition. På det andra våningsplanet finns skolans fyra arenor som är elevernas och lärarnas hemvist och på det tredje våningsplanet finns personalutrymmen. Alldeles intill skolan finns två sporthallar (Färjehallen och Smaragdhallen) där idrottslektionerna kommer vara.  

Varje arbetslagsarena är hemvist för en årskurs, upp till 120 elever, men beräknas inrymma cirka 90 elever parallellt i undervisning. Arenan följer byggnadens huvudidé att skapa så många olika undervisningssituationer som möjligt, där var och en ska kunna hitta sin plats beroende på pedagogisk verksamhet. Arbetsrummen är utformade för att skapa variation i arbetsplatserna för personalen. Lärare och pedagoger fi nns i så stor utsträckning som möjligt bland eleverna. De vuxnas närvaro tillsammans med öppenhet och siktlinjer stimulerar en trygg miljö, där var och en kan mötas och utmanas på sina villkor. Arbetslagsarenorna är skofria.

Skolans toppmoderna lokaler erbjuder flexibla lärmiljöer, aktiviteter, studieytor och arbetssituationer. Oavsett om eleven fungerar bäst i en härligt livfull omgivning tillsammans med andra eller trivs i en enskild tyst miljö kan eleven hitta sin bästa plats för stunden. 

De vuxnas närvaro tillsammans med skolans utformning stimulerar en trygg miljö där var och en kan mötas och utmanas på sina villkor. 

Skolan är delvis skofri och helt mobilfri för att bidra till en lugn och behaglig miljö att vistas i. På högstadiet jobbar heltidsmentorer och finns för elever under hela skoldagen.

Den nya skolan är byggd för att ta in cirka 360 elever. När de första eleverna har flyttat in hösten 2021 är skolan ungefär halvfull. Därefter fortsätter elever att komma etappvis till skolan som når full kapacitet till läsåret 2023/2024.

Undervisningen

Tydlig hemvist skapar trygghet och studiero

En viktig prioritet har varit att eleverna ska känna sig trygga och skapa förutsättningar för studiero. Därför är skolan byggd så alla klasser har en tydlig hemvist för undervisning och raster. Genom att organisera skolor i skolan skapar vi småskalighet och lugna miljöer. Hemvisterna följer byggnadens huvudidé att skapa så många olika undervisningssituationer som möjligt, där var och en, både elev och lärare, ska kunna hitta sin plats beroende på pedagogisk verksamhet. Bland annat finns flera rum i klassrummet samt andra ytor, till exempel gradänger, som möjliggör ett flexibelt lärande och variation för personalen.

I respektive hemvist finns det skåp, toaletter, grupprum, studierum och uppehållsytor av olika storlek och karaktär samt arbetsrum för lärare. Hemvisterna heter Yoldia, Ancylus och Littorina och är namngivna efter Östersjöns olika faser som har haft stor betydelse för Öland. Att arenorna eller hemvisterna fick just de här namnen beror på att eleverna på Färjestadens högstadium ska ha god kännedom om Ölands utvecklingshistoria och det natur- och kulturvärldsarv de lever i. Att namnge arenorna gör också att eleverna tydligt ska känna att de har en trygg hemvist att relatera till.

Kreativum

Skolan är utrustad med specialsalar för skolans alla ämnen och har en kreativ arena, Kreativum, för lärande i praktiska och estetiska ämnen. Här finns det utrymme för gemensamma arbeten och sådant som kräver större utrymme. Det kan till exempel handla om fysikaliska experiment, stora slöjdarbeten eller större gemensamma teknikprojekt.

På högstadieskolan finns Studion som är ett extra klassrum anpassad för elever i behov av särskilt stöd.

Hemvisten är skofri och skolan är mobilfri för att bidra till en lugn och behaglig miljö att vistas i.

Kreativ arena

Den kreativa arenan är en experimentverkstad och leder skolan i den tematiska undervisningen. Den fungerar som en öppen, gemensam makerspace där alla ämnen kan mötas i större projekt. Slöjd- såväl som NO-ämnena inryms i ateljéutrymmen, mer eller mindre avgränsade beroende på säkerhet, ljud, damm och liknande. Verkstaden och ateljéerna samverkar och förändras beroende på projekt och deltagare, nyfi kenhet och öppenhet är ledande begrepp.

Den dubbla takhöjden möjliggör större byggprojekt, fysiska experiment och en central överblick där elever, pedagoger och projekt kan inspireras av varandra. Med den stora ladugårdsporten öppen fortsätter den kreativa processen ut på gården och i samvaro med utemiljön.

Studion

Högstadieskolans Studio är ett extra klassrum som är anpassad för elever i behov av särskilt stöd.

Vem kan gå på högstadieskolan?

Alla har möjlighet att söka till Färjestadens högstadium men beroende på vart i kommunen du bor har du en redan tilldelad "hemskola".

På kartan nedan är den norra delen av kommunen markerat i blått och den södra i rött. Om du bor i norra kommundelen tillhör du Färjestadens högstadium (blå markering) och om du bor i södra kommundelen tillhör du Skansenskolans högstadium. På östra sidan går gränsen norr om Alby. Du som bor i Alby eller söder om Alby har Skansenskolan som "hemskola". 

Karta över upptagningsområden för högstadieelever från höstterminen 2021

(Klicka på bilden för att förstora och öppna den i ett nytt webbfönster.)

Hur ansöker jag som går i årskurs 6 till högstadiet?

I januari får du och dina föräldarar ett brev om skolplacering inför årskurs 7. I brevet står det hur valet går till.

Du kommer automatiskt vara placerad på din hemskola. Alla har möjlighet att önska plats på en annan skola än hemskolan, men de barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur.

Om du har tackat ja till att gå på en friskola i Mörbylånga kommun eller någon annan kommun får du meddela det till oss via e-post till annika.erikssonfilipsson@morbylanga.se. Du kan alltid ändra dig och istället välja att gå på din hemskola.

Varför byggdes det ett nytt högstadium?

Mörbylånga kommun växer och fler elever kommer att behöva plats på skolorna i kommunen.

Hösten 2017 beslutade kommunfullmäktige om att bygga ett nytt högstadium i Färjestaden. Den 11 september 2019 togs det första spadtaget och i augusti 2021 invigdes högstadiet.

Det är P&E 63 Invest AB som uppför byggnaden och som därefter kommer vara hyresvärd. Mörbylånga kommun kommer hyra fastigheten under de nästkommande 20 åren. 

Sidan granskad 10 mars 2022 Kommentera sidan