Torslunda fritidshem

På Ideérnas Paradis växer idéer, tankar, visioner och mål. Här blandas ungt och gammalt, klokhet och tokighet, spexigt och häxigt.

Vi som arbetar här har olika kompetenser, vilket bidrar till en god kvalité. Fritidspedagoger, lärare och assistenter skapar tillsammans med cirka 50 barn i åldrarna 6-11 år en trivsam, lärorik och kreativ verksamhet.

Torslunda fritids 1
Med vårt pedagogiska synsätt utgår vi från elevernas intresse, men bidrar också till att väcka nya intressen hos dem.

De områden vi fokuserar på är:

  • Relationer – konflikthantering
  • Rörelse – hälsa
  • Natur – miljö – kultur
  • Språk – kommunikation
  • Elevernas inflytande och ansvar
  • Kreativt skapande


Torslunda fritids 2
Vårt mål är att skapa lärande miljöer för våra elever, en meningsfull fritid och en trygg fortsättning in i samhället.

Vår verksamhet bygger på att ge barnen en spännande utvecklande miljö, både inne och ute.
Torslunda fritids 3
Vi vill att de ska känna sig delaktiga, trygga och inspirerade.

Fritidshemmets uppdrag är:

  • att utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids - och innehållsmässigt,
  • att erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen,
  • att förena omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Samlad skoldag

På Torslunda skola har vi samlad skoldag. Det innebär att fritidspedagoger arbetar med årskurs 1-3 under skoltiden. Under den samlade skoldagen ingår samverkanstid och fritidstid, där fritidspedagoger samarbetar och planerar med respektive lärare i de olika klasserna.

Med en helhetssyn på elevernas lärande blir undervisningen mer effektiv. När vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar för elevernas hela dag i skolan, skapar det trygghet och kontinuitet för eleverna. Deras olika sätt att lära uppmuntras. Teoretiska ämnen, rörelse utomhus och skapande arbete varvas under dagen och stöder samma lärande.

Vi har ett gott samarbete med Torslunda försöksstation, där vi har odlingslotter och tillgång till utepedagogiskt material.
Torslunda fritids 4
För att föra vårt kulturarv vidare har vi även kontakt med Hembygdsföreningen.
Vårt samarbete har utvecklats till olika teman som uppskattats mycket. Närheten till hembygdsgårdens vackra miljö gör att vi kan använda den i vår verksamhet.

Sidan granskad 29 december 2015 Kommentera sidan