Fritidshemmets arbetsplan

Mål:

Normer och värdegrundsfrågor, temaarbeten, samverkan, lek, natur och kultur och hälsofrämjande.

Vi sätter leken i centrum

Vi ska sträva efter att utveckla:

Leken:

 • Öppenheten, respekt, solidaritet och ansvar
 • Känner trygghet
 • Skapa behov och glädje för utevistelse hos barnen

Förmåga att ta hänsyn

 • Förmåga att upptäcka sin omgivning och reflektera
 • Förståelse för alla människors lika värde, medmänsklighet
 • Respekt för allt levande

Sin identitet

 • Sin nyfikenhet
 • Sin förmåga att lyssna, berätta och reflektera
 • Sin skapande förmåga
 • Sin rörelseglädje
 • Sitt ord- och begreppsförråd
 • Sin glädje och sin lustfylldhet
 • Sitt inflytande i verksamheten
 • En god föräldrakontakt

Normer och värdegrundsfrågor:

Samtal i stor och liten grupp. Lyssna på varandra och visa varandra respekt och hänsyn. Varje barn ansvarar själva för att tala om att de kommit och vart de går på gården Att vi vuxna är goda förebilder för barnen. Ta tillvara på barnens egna tankar och idéer och bl.a. ta ansvar för planering av lek och rörelse i sporthallen

Temaarbeten, lek och rörelse

 • Lek och rörelse inne och ute
 • Barns inflytande och ansvar för leken och ute
 • Barnens egna planering av aktiviteter i sporthallen
 • Social kompetens alt att kunna ge och ta instruktioner av varandra
 • Uppmärksamma traditioner genom bland annat gamla och nya lekar
 • Ta tillvara på barnens egna tankar och idéer

Lekens betydelse:

 • Vi ger den fria leken stort utrymme, där det ges tillfälle att bearbeta sina upplevelser och träna sin sociala kompetens
 • Inspirerande miljö och material för att främja fantasi och kreativitet
 • Möjlighet till att gruppera sig i små grupper

Styrd lek för att främja:

 • Regellekar
 • Motverka mobbning
 • Skapa en grupptillhörighet
 • Att barn kommer in i leken

Samverkan:

 • Föräldrasamverkan
 • Inskolningssamtal med föräldrar och barn
 • Daglig kontakt vid lämning och hämtning
 • Dropinfika med samtal
 • Spontana besök
 • Lyhörda för föräldrarnas åsikter

Skolsamverkan:

Helhetssyn på barnet  och samarbete mellan olika yrkeskompetenser

Natur och kultur:

 • Utevistelse skapar upptäckarglädje och nyfikenhet som ger barnen kunskap, respekt och en förståelse för vårt kretslopp
 • Använda naturens material för skapande
 • Praktisk matematik och svenska
 • Frisk luft rörelse
 • Fira traditioner

Hälsofrämjande:

 • Utevistelse minst en timme per dag
 • Samtal om vikten av att äta rätt
 • Vår utemiljö inspirerar till rörelse
 • Rörelselekar.
Sidan granskad 11 februari 2014 Kommentera sidan