Förskoleklassens arbetsplan

Den pedagogiska verksamheten i förskoleklassen - Gårdby skola

 • Värdegrundsarbetet
 • Handlingsplan mot mobbning 
 • Barnens inflytande i förskoleklassens verksamhet 
 • Samarbete med föräldrarna 
 • Barn med särskilda behov uppmärksammas 
 • Leken som ett pedagogiskt verktyg
 • Temaarbeten 
 • Samarbete med skolan 
 • Idrott och rörelse 
 • Sång, musik, drama och skapande verksamhet 
 • Svenska språket 
 • Praktisk matematik 
 • Natur, miljö och kultur

Vår verksamhet är måndag till torsdag mellan kl. 8.15-13.10
Vi äter lunch i skolmatsalen kl.10.50 - 11.20

Vårt värdegrundsarbete

Mål, vi vill

 • att barnen ska känna sig trygga här i Gårdbyskolan
 • att barnen ska fostras i en empatisk miljö och utveckla sin egen medkänsla, ansvarskänsla och respekt för varandra
 • att barnen lär sig att använda ett vårdat språkbruk
 • vara viktiga förebilder för barnen
 • förhindra uppkomst av mobbning och annan kränkande behandling.

Genomförande

Vi tränar barnen i social kompetens och arbetar med SET. Det handlar om fostran i hur vi ska vara mot varandra. Att till exempel använda ett vårdat språk är en självklarhet hos oss. Det är viktigt för oss att se varje barn. Varje morgon tar vi i hand och hälsar på barnen och visar dem uppmärksamhet. Barnen har bestämda platser i matsalen vilket skapar trygghet för dem. Tillsammans har vi kommit överens om få men konsekventa regler. Vi observerar barnen och uppmärksammar de barn som har behov av särskilt stöd för sin utveckling. Ett gott samarbete med föräldrarna är en nödvändighet i vårt värdegrundsarbete samt för barnens utveckling. I samarbetet med skolan använder vi pedagogisk drama för att träna den empatiska förmågan samt stärka tilliten till den egna förmågan.
Fadderverksamhet sker under våren mot år 3. Värdegrunden bearbetas i olika teman under året. till exempel FN-dagen. Leken observeras barnen och den vuxne ger stöd, hjälp, beröm och uppmuntran. I den fria leken tränas konfliktlösning. Därför är den fria leken ett viktigt arbetsredskap i vårt värdegrundsarbete. Barnen får lära sig att ta ansvar för sig själva, sina egna handlingar och att vara rädd om sina egna saker och andras.

Handlingsplan mot mobbning

Mål, vi vill

 • att barnen ska känna att de har lika värde oavsett ursprung, hemförhållanden, utseende, kön och språk
 • att barnen ska uppmuntras till frimodighet och tillit till den egna förmågan
 • arbeta förebyggande för att förhindra uppkomst av mobbning och annan kränkande behandling 
 • att vi vuxna är goda förebilder.

Genomförande

Vi arbetar kontinuerligt med kamratrelationer och kompissamtal. Vi observerar och uppmärksammar det sociala samspelet. Aktuella händelser tas upp enskilt och i gruppen. Vuxenstöd sker vid konflikter. Vuxna finns med vid inne och uteleken samt på raster. Barnen får tränas i att lyssna på, respektera och ta hänsyn till varandra. Pedagogiskt drama, fri lek, samarbetsövningar, gemensamma lekar är några exempel som vi använder för att nå målen. Vi tar även upp värdegrundsfrågor i våra teman. Ett gott samarbete mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Öppen och nära föräldrakontakt.

Genomförande om mobbning uppstår:

 • all personal informeras
 • samtal med den mobbade
 • samtal med mobbaren
 • samtal i gruppen
 • samtal med föräldrarna och skolledning samt vid behov kontakta stödteamet.
 • fortsatt noggrann observation och uppföljning.

Barnens inflytande i förskoleklassens verksamhet

Mål, vi vill att barnen

 • lär sig att lyssna på och respektera varandra
 • lär sig att tala inför gruppen och framföra sina egna tankar 
 • känner sig trygga i gruppen 
 • utvecklar sin ansvarskänsla.

Genomförande

På samlingar får barnen tillfälle att träna sig i att tala inför barngruppen och att lyssna på varandra. Barnen får turas om att vara ordningsman och ta ansvar för små uppgifter som stärker deras självkänsla. Barnen har möjlighet att säga sin mening i olika frågor. Vi pratar även enskilt med varje barn och de intervjuas också inför utvecklingssamtalet. Barnen får själva vara med och bestämma om olika saker som påverkar dem. Det kan vara att tillsammans samtala om gemensamma regler. De får lära sig att följa det som gruppen bestämt. Genom att använda pedagogiskt drama och olika gruppövningar och samarbetsövningar stärks barnens tillit till den egna förmågan.

Samarbete med föräldrarna

Mål

Vi ska tillsammans med föräldrarna verka för att barnen utvecklas, får nya kunskaper och känner sig trygga i förskoleklassen och skolmiljön. Föräldrarna ska känna sig delaktiga i verksamheten.

Genomförande

Vi tycker att det är viktigt med en naturlig och öppen kontakt med hemmet. Föräldrarna är välkomna att besöka oss och vara med i verksamheten. För att göra ändringar i barnens tider, vid sjukdom eller andra frågor sker telefonkontakt eller tamburkontakt. Vi skickar hem viktiga informationsblad med barnen från oss och från ledningen. Utvärderingsboken, där barnen själva summerar veckan, fungerar som en länk mellan förskoleklassen och hemmet. Hemsidan på nätet är också ett sätt att hålla kontakt och nå ut med information till föräldrarna. En webbtidning finns där föräldrarna kan följa vår verksamhet. Samverkan med föräldrar kan också ske vid studiebesök, utflykter och gemenskapskvällar.
Vi håller introduktionssamtal med varje barn och förälder innan de börjar förskoleklassen på hösten. Föräldramöten och utvecklingssamtal ger möjlighet att utbyta tankar och ge information samt lyssna av varandra. Det sker en gång per termin. Där upprättas en gemensam individuell handlingsplan. I Gårdbyskolan och i förskoleklassen finns ett föräldraråd med representanter från alla klasser. Där finns möjlighet att på olika sätt påverka barnens vardagsmiljö.

Barn i behov av särskilt stöd

Mål 

Att uppmärksamma barn med behov av särskilt stöd så att de får den hjälp som de behöver för sin egen utveckling och lärande.

Genomförande

Det är viktigt för oss att uppmärksamma de barn som eventuellt behöver extra hjälp och resurser för att utvecklas.

Detta gör vi för att upptäcka och hjälpa barn som har behov av särskilt stöd:

 • Introduktionssamtal med föräldrarna.
 • Observationer och samtal med barnet inför utvecklingssamtalet.
 • Rregelbundna språksamlingar enligt Bornholmsmodellen och Skövdemodellen med sång, rytm, rim, ordlekar. Även teckenspråk.
 • Rörelseträning bl.a. psykomotorisk träning, utedagar och idrott/rörelselek.
 • Regelbunden kontakt med föräldrar, specialpedagog, och skolsköterska.
 • Folke Bernadottstestet som är ett motoriskt test samt andra tester från vår specialpedagog.
 • Språktest som lämnas till specialpedagogen.
 • Stödteamet kontaktas i samråd med föräldrarna om vi anser att det behövs särskilda insatser Stödteamet består av specialpedagog, psykolog, skolsköterska och läkare.
 • Ett åtgärdsprogram upprättas.

Den viktiga leken

Mål, vi vill att barnen

 • utvecklar sin fantasi, kreativitet, sina känslor, experimentlust, motorik, kroppskännedom, det egna jaget, gruppkänslan, samarbetsförmågan, den empatiska förmågan, social kompetens, språket samt den matematiska förmågan 
 • får möjlighet att bearbeta sina intryck och upplevelser.

Genomförande

Leken går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Lek och lärande hör ihop. Barnen experimenterar, undersöker och lär tillsammans. Barnen i förskoleklassen får rika tillfällen till fri lek ute och inne. De får också tillfälle att leka i olika naturmiljöer på våra utedagar.  Vi stimulerar och inspirerar barnens lek med pedagogiskt lekmaterial som byts ut kontinuerligt efter barnens utveckling och behov samt en föränderlig inne och utemiljö. Pedagogerna finns också med och hjälper till att utveckla leken samt observerar och ger stöd om det behövs.

Temaarbeten

Mål, vi vill att barnen

 • ska få koncentrera sig kring ett område för en längre eller kortare tid
 • ska få utgå från de tankar, idéer och behov som de har
 • ska känna sig delaktiga och engagerade i sitt eget lärande.

Genomförande

Vi använder tema som arbetssätt i förskoleklassen. Temat har alltid ett mål och pedagogerna dokumenterar och utvärderar kontinuerligt verksamheten tillsammans. Våra traditioner, vår egen kultur, geografiska läget, samarbetet med skolan och våra egna möjligheter i Gårdby påverkar också valet av tema.

Samarbete inom skolan

Mål, vi vill att barnen

 • får en naturlig övergång till skolan
 • får vara kreativa
 • utvecklar sin motorik och alla sina sinnen - barnen lär med kroppen och det fastnar i huvudet
 • kan leka och lära tillsammans i olika åldrar
 • får uppleva känslan av samhörighet
 • bygger upp sin kroppskännedom och hälsa.

Genomförande

Vi har ett nära samarbete med år 1 i Gårdby skola. Det sker i klassrumsmiljö men även ute i naturen på våra utedagar tillsammans. Samarbetet omfattar naturkunskap, fri lek, sång, musik, drama, skapande och rörelselek i olika former samt språklekar och praktisk matematik. Under läsåret har skolan temaveckor då barnen arbetar i tvärgrupper över klassgränserna. Det kan handla om konst, kultur, natur eller världsarvsteman.

Idrott och rörelselek

Mål, vi vill att barnen

 • utvecklar sin motorik och sin kroppskännedom
 • tränar styrka, uthållighet och avslappning
 • ska må bra och få en god grund för sin egen hälsa
 • tränar social kompetens i gruppen
 • stärker tilliten till den egna förmågan
 • får uppleva glädjen i att träna och röra sig tillsammans inne och ute.

Genomförande

Barnen får tillfälle till planerad idrott och rörelselek i idrottshallen eller ute en gång i veckan. Utevistelse sker dagligen i en omväxlande och stimulerande miljö. Förskoleklassens rörelselek är på psykomotorisk grund där det tränas framför allt barnens sinnen, kroppsuppfattning och grundrörelser såsom hoppa, springa, åla, balansera, klättra, hänga, på ett lekfullt sätt.  Vi gör observationer och utformar träningen efter barnens behov och önskemål.

Sång, musik, drama och skapande verksamhet

Mål, vi vill att barnen

 • får använda sin fantasi, träna språk, självkänsla, sina sinnen, känna avspänning
 • får möjlighet att använda olika metoder i sitt skapande samt uppleva olika material
 • utvecklar sin experimentlust, grov och finmotorik, social kompetens, den empatiska förmågan, och gruppkänslan
 • får ta del av vår kulturskatt, bearbeta temat och ha roligt tillsammans
 • ska utgå från sina egna tankar och idéer.

Genomförande

För oss, och även tillsammans med år 1, ges många tillfällen till sång och musik, skapande och dramaövningar. Det kan vara i den fria leken eller på våra samlingar. Barnen får pröva på olika material och i temaarbetet använder vi ofta naturmaterial i den skapande verksamheten. På vårterminen har vi massage en gång i veckan, och då får barnen massera varandra.

Svenska språket

Mål, vi vill att barnen

 • får en god grund för senare läs-och-skrivinlärning
 • stärker självkänslan och utvecklar den empatiska förmågan
 • utvecklar sin fantasi och begreppsförmåga
 • ökar ordförrådet, sin språkliga medvetenhet och intresse för det skrivna språket.

Genomförande

Vi leker på olika sätt med språket. Varje dag har vi morgonsamling då vi sjunger och berättar om olika saker. Vi har också språksamlingar med sång, musik, rytm, rim, ramsor och språklekar enligt Bornholmsmodellen Skövdemodellen. Samt teckenspråk. I temaarbeten kan barnen få diktera det den vuxne ska skriva. När vi har mellanmål läser vi böcker för barnen. I den fria leken kan barnen utan krav få träna och utveckla sin språkliga förmåga. Det finns många böcker för barnen att välja på, under den fria leken, om de vill läsa själva eller tillsammans med någon. Vi gör också studiebesök på biblioteket.
Barnen närmar sig det skrivna språket på ett lekfullt sätt bl.a. när de arbetar i sina utvärderingsböcker. Där får de rita, skriva och berätta om vad som har hänt i veckan. De får sedan ta hem boken och visa och berätta för sina föräldrar om veckan. Under våren brukar vi ha lässurr på förskoleklasserna i kommunen. Vi läser och arbetar tematiskt med en bok under en period för att sedan få träffa författaren. Barnen får boken som en gåva från kommunen.

Praktisk matematik

Mål

Vi vill att barnen ska få uppleva glädjen och nyttan av att förstå matematiska begrepp, uttryck och symboler.

Genomförande

Vi pedagoger vill peka på matematiken som finns runt omkring oss överallt i vår vardag. Barnen ges rika tillfällen till att praktiskt arbeta med matematik i samlingen, i den fria leken eller tillsammans med 1:an i skolan eller på utedagen. Det kan vara att få räkna och träna begrepp tillsammans, i grupp eller själv, i samlingen eller i kön till maten. Konstruktionslek, experimentlek, olika pedagogiska lekmaterial och spel och att t.ex. lägga pinnar i olika former eller sortera löv i storleksordning på utedagen.

Natur, miljö och kulturarbete

Mål, vi vill att barnen

 • ska få en varm känsla för naturen och lära sig att vara rädd om den
 • ska få vistas i en miljö som stimulerar deras sinnen, ger en rörelseglädje och tränar motoriken på ett naturligt sätt vilket främjar en god hälsa
 • ska få kunskap om djur och natur och sammanhang i naturen samt vårt eget världsarv
 • ska få ta del av vår egen kultur och andra kulturer.

Genomförande

Vi vill ta vara på den underbara närmiljön vi har omkring oss med olika naturtyper och kulturhistoriska miljöer i världsarvet. Barnen kan följa årstidens växlingar i landskapet under vår utevistelse och våra utedagar tillsammans med år 1. I vårt temaarbete kan vi koncentrera oss en tid på t.ex. vårt världsarv eller på något annat som väcker barnens intresse omkring dem. Barnen undersöker, laborerar och experimenterar fram kunskapen i en process och vi pedagoger finns med som medforskare tillsammans med barnen. Vi gör ett årligt besök på XL-labbet i Kalmar.
Under året uppmärksammas våra egna traditioner såsom skördefesten, advent, jul, påsk, mm. Ett samarbete sker med det kulturliv som finns här i vårt samhälle. Barnen får även en naturlig kontakt med kyrkan då vi firar olika högtider och avslutningar där. Sången, musiken, gamla lekar och danser har en viktig plats i våra samlingar och ger ett fint tillfälle för barnen att få ta del av vår stora kulturskatt. Här kan vi också ta upp sånger och danser från andra kulturer och länder. Vid juletid brukar förskoleklassbarnen sjunga för de äldre i samhället vid ett samkväm som kallas Måndagssoppan.

Sidan uppdaterad 10 juli 2019 Kommentera sidan