Rektor informerar oktober 2017

Till vårdnadshavare vid Färjestadens skola och Smaragdskolan

Nu har skolan varit igång några månader och här kommer lite information från oss i skolledningen.

Elevhälsan i skolan
Elevhälsans uppdrag är att underlätta för eleverna att klara sina studier. Det innebär att vi bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Vi arbetar också med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för att, i det individuellt riktade arbetet, undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Arbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper på skolan.

Elevhälsans personal består av skolsköterskor, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykolog som arbetar i nära samarbete med övriga personalgrupper på skolan.

Ny skolsköterska årskurs 4-6
Vi har en ny skolsköterska för årskurserna 4-6 som heter Sofia Näslund. Sofia jobbar halvtid onsdagar-fredagar och nås på telefon 47234.

Friends
Resultatet från årets Friendsenkät visar att vi behöver arbeta med normer och värderingar på Färjestadens skola och Smaragdskolan. Normer är osynliga regler som ger oss spelreglerna i en grupp, klass eller skola. Ibland är rådande normer inte en förutsättning för att alla ska känna sig trygga och trivas i skolan. Det kan t ex handla om kön, funktionsvariation eller etniskt ursprung. Att följa normen belönas ofta med att inkluderas men att avvika eller gå emot en norm kan straffas genom alltifrån tystnad till våld. Därför är det viktigt att vi medvetandegör hur normerna ser ut hos oss och att vi arbetar med att uppmärksamma när de står i vägen för ett inkluderande klimat. Några av trygghetsteamets medlemmar kommer att fördjupa sig i hur ett normkritiskt förhållningssätt kan se ut och förmedla till arbetslagen under läsåret. Elevrådet kommer att reflektera kring normer på våra skolor och alla elever ska ges möjlighet att göra detsamma under ledning av klasslärare och mentorer. Arbetet kommer att beskrivas i likabehandlingsplanen. Det framgår också av enkätanalysen att det finns en ökad medvetenhet om att likabehandlingsarbetet är viktigt– både hos elever och personal. Eleverna bör bli mer involverade i likabehandlingsarbetet och tillsammans ska vi hålla det levande.

Flyttad lovdag
Observera att lovdagen den 14/3-2018 är flyttat till den 6/3-2018.

Övningskola
Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet driver ett projekt med övningsskolor som innebär att de studerande tillbringar dubbelt så mycket tid i verksamheten som övriga lärarstuderande. Utöver sin ordinarie praktik (VFU) genomför studenten två dagar varannan vecka på sin övningsskola under hela utbildningen. Övningsskolorna är speciellt utvalda skolor inom Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro kommun där studenterna genomför sin VFU samt sina verksamhetsintegrerade dagar (s.k. VI-dagar).

Färjestadens skola/Smaragdskolan tar emot studenter både i fritidshem, F-3 och 4-6 och är en fullt utbyggd övningsskola.

Föräldraråd
Den 23/10 kl 18.00-19.00 har vi föräldraråd och den här gången är vi i matsalen på Smaragdskolan. Föräldrarådet är öppet för alla som är intresserade och har möjlighet att komma. Har man inte möjlighet att komma, men har en fråga som man vill lyfta, går det bra att mejla Foraldrarad@morbylanga.se

Ekonomisk ersättning för skador som uppkommer på paddor/chromebooks åk 4-6
Vi i kommunen har under tidigare läsår utvärderat hur våra elever tar ansvar för den dator/iPad man fått låna. Vi har en stor ökning av antalet skador som uppkommit genom slarv och oaktsamhet, liksom fler och fler vanliga reparations- ärenden. Kommunen tar ut en kostnad, 100 kr, per serviceärende. Detta för att öka respekten och ansvaret för den utrustning man fått låna. Den svenska skolan ska vara avgiftsfri, men skolan får ta ut "ringa avgifter". 100 kr/reparation anses vara en ringa kostnad sett till datorns värde. Avgiften på 100 kr/serviceärende har inte minskat skadefrekvensen, som fortfarande är hög. Rektor har rätt att besluta om att ta ut högre avgifter för datorer som förstörts genom allmän oaktsamhet eller slarv. Denna möjlighet kommer att användas i ökad utsträckning fr.o.m. läsåret 2017-2018 och effekterna kommer att följas upp fortlöpande.

Trafiken
Tack för att ni hjälper oss att tänka på säkerheten vid parkeringen och runt skolgården när eleverna lämnas och hämtas. Det är också skönt att se att ni hjälper oss att vara goda förebilder genom att inte cykla på skolgården. Det är något vi ständigt behöver påminna våra elever om, och då är alla vi vuxna viktiga medspelare.

Vi ser fram emot ett fortsatt utvecklande läsår!

Skolledningen

Lena, Lena och Ulrika

Sidan uppdaterad 3 oktober 2017 Kommentera sidan