Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Färjestadens skola/Rektorerna informerar/Minnesanteckningar från föräldraråd 23 okt 2017

Minnesanteckningar från föräldraråd 23 okt 2017

Föräldraråd Färjestadens skola/Smaragdskolan 2017-10-23

(Johanna 2b 4d, Anna 2c, Frida 3c, Kim 3 5, Ulrika 5, Jenny Kompassen Nord, Hanna 1c, Lena Johansson rektor, Lena Rickardsson biträdande rektor samt Ulrika Reje biträdande rektor)

För närvarande har vi 584 elever varav ca 400 går på Färjestadens skola och resterande på Smaragdskolan. En högstadieskola är planerad strax öster om Smaragdskolan där bla bibliotek och specialsalar ska finnas. Preliminär start är satt till Ht 2019.

Det är även planerat för en ny förskola i området.

På Smaragdskolan går våra elever i årskurs fem och sex. På skolan har man byggt upp en studio där enskilda elever eller elever i smågrupper arbetar när de behöver extra stöd eller helt enkelt behöver en lugnare miljö med fokus på studier och skolresultat. Ett liknande projekt är på gång för Färjestadens skola.

Från och med höstterminen 2018 ingår programmering (datalogiskt tänkande) i skolans läroplan och ska integreras i alla ämnen. Vi har ett flertal lärare som utbildar sig och driver frågan på våra skolor.

Vi är inne i det sista av ett treårigt samarbetsprojekt med Friends. Den årliga enkätundersökningen gav oss ledtrådar att arbeta vidare med frågan kring sexuella trakasserier. Vi påbörjade arbetet "stopp-min-kropp" och arbetar nu vidare med normkritiska frågor på skolan.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med enkäter för att kartlägga vilka områden som vi ska arbeta med när det gäller trygghet i skolans miljö. En konsekvens är att vi infört mobilfri skola.

Vi använder oss av skolans trygghetsteam i arbetet med trygg skolmiljö. Hur deras arbete går till finns att läsa i Plan mot diskriminering och kränkande behandling som finns på kommunens hemsida.

Ett önskemål från vårdnadshavare är att vi fortsätter att bjuda in till föräldrakvällar runt tex nätvett. Vi undersöker möjligheten att ordna en informationskväll under vårterminen.

Önskemål framkommer om att ha uppdelade föräldramöte klassvis när man gjort om klasser för att man ska kunna lära känna sitt barns nya klasskamraters föräldrar.

Vid frågor kring kosten vänder man sig till kostchef johan.miedl@morbylanga.se eller biträdande kostchef ulrica.svenzen@morbylanga.se .

Vid diskussion i frågan kring att slå ihop klasser fanns det synpunkter om att det kunde vara bra för gruppdynamiken att göra det lite oftare.

Vi diskuterar miljön på skolgården och informerar om ett framtida projekt i samråd med Boverket.

Synpunkter via föräldrarådsmailen är att det behövs fler cykelställ vid Smaragdskolan för att få plats med alla cyklar. Detsamma gäller för skoställen inne på skolan.

Sidan uppdaterad 2 november 2017 Kommentera sidan