Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Färjestadens skola/Rektorerna informerar/Minnesanteckning från föräldrarådet 21 oktober 2015

Minnesanteckning från föräldrarådet 21 oktober 2015

Föräldraråd 21/10 Färjestadens skola

Tjänsteläget

Det är svårt att hitta utbildade vikarier och även hitta behörig personal till tjänster som annonseras ut.

Vi har fått beviljat två tjänster till lågstadiet för regeringens satsning på läs- skriv- och matematikinlärning. De är tillsatta med Sandra Ahlbom årskurs 3 och Marie Beermann årskurs 2. Marie har inte tillträtt än.

I årskurs 1 arbetar Åsa Nihlwing, blivande specialpedagog, med läs- och skrivinlärning, utöver klasslärarna.

David Idermark är ny verksamhetsområdeschef i kommunen.

Rektor Ylva Gustafsson meddelade att hon går i pension den 1 mars.

Kompetensutveckling för pedagoger

Under augusti utbildades personalen av Friends, en organisation som hjälper och utbildar skolor i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Utbildning och kartläggning bekostas av Ölands Bank under tre år.

Den 13/10 var 6 pedagoger från skolan på en föreläsning om arabisk kultur. Ny lagstiftning kommer i januari där elever räknas som nyanlända från årskurs 1. De som är yngre går inte i förberedelseklass eftersom de förväntas lära sig det svenska språket i förskolan eller förskoleklassen.

Under läsåret 2015/2016 får lärarna kompetensutveckling i svenska "Språket i alla ämnen" och matematik.

Plan mot kränkande behandling

Vi tittar igenom planen för att se om det är något som ska justeras. I elevenkäten våren 2015 kom det upp att otrygga platser på skolan är omklädningsrummen där elever tar med sig Ipads och telefoner och elever känner sig stressade och oroliga över att bli filmade eller att någon tar kort på dem samt toaletter där låsen kan öppnas utifrån. Åtgärder vidtogs omgående ang. Ipads och telefoner. Vi hänvisar till andra toaletter på skolan.

För att göra skolmiljön trygg för alla har vi mentorssamtal, rastvakter som är väl synliga med västar, observationer, enkäter som Friends utför och vi genomför enkäten "Eleven upplever" varje höst och vår.

Tidsplanen för revideringen inför 2016 ser ut så här:

- Föräldraråd den 21 resp. den 22 oktober. Synpunkter från föräldrar kan lämnas till rektor fram till den 30 november.

- Klassråd och elevråd under november månad

- Personalmöte den 10 december

- Rektorerna fattar beslut i slutet av december om ny plan för 2016

Skolan har ett trygghetsteam som sätts in när vi får indikationer på mobbning och trakasserier. Planen man följer finns i "Plan mot kränkande behandling"

Övriga frågor:

Skolgården – Efter inspektion fick flera av lekredskapen plockas bort eftersom de ej är EU-anpassade, detta medför att skolgården känns lite tom på lekmöjligheter. Det finns en skolgårdsgrupp som bland annat har målat Twistrutor och olika aktivitetskort håller på att sammanställas.

Skogräns – tvåorna har en skogräns men inga skoskydd för de vuxna. Matilda tar med sig frågan (Lokalvårdarna beställer hem).

Läxpolicy – det ser olika ut vad det gäller antal läxor och föräldrar önskar en läxpolicy.

Ekologisk mat – målet att ha 25% ekologisk kost är uppnått och kostchefen Johan Miedl arbetar för att så mycket som möjligt av varorna som köps in är närproducerade eller ekologiska. Företagen kan inte leverera så mycket ekologiska varor till skolorna.

Sidan granskad 16 maj 2016 Kommentera sidan