Föräldraråd vårterminen 2016

Föräldraråd vårterminen 2016

Det kom några förslag och synpunkter till föräldrarådets e-post under vecka 15 då vi hade den öppen. Vi tackar för det!

Här är en kort sammanfattning av inkommen e-post:

  • Ett förslag om att vårdnadshavares telefonnummer läggs in i personalens jobbtelefoner för att underlätta kontakt mellan vårdnadshavare eller för att enklare kunna t ex sjukanmäla sitt barn. Förslaget är bra men personalen har inga jobbtelefoner och det skulle också i sådana fall öka arbetsmängden för personalen vilket inte är önskvärt. Vi föreslår istället att vårdnadshavare kontaktar varandra direkt och att sjukanmälan görs via mail till respektive arbetslag.
  • Ett önskemål om att vi ska arbeta mer med formativ bedömning framkom och det är ett av våra prioriterade områden för nästa läsår.
  • Synpunkter på maten skickar vi vidare till de kostråd som vi har varje termin.
  • Det efterfrågas också en röd tråd eller vision som genomsyrar hela verksamheten. Vi utarbetar en sådan just nu och den kommer vi att presentera vid skolstarten i augusti.
  • Trygghet kring idrottlektioner lyftes och det är ett område vi arbetar med kontinuerligt.
  • Skolgårdarna och deras utformning för att inspirera till rörelse och lek är en fråga som prioriteras av såväl skolenheterna som den politiska ledningen. I dagarna inventeras de aktiviteter som redan pågår för att inspirera till rörelse och lek. Inventeringen ska användas som underlag för att politikerna ska kunna fatta beslut om hur vi kan skapa mer rörelse under skoltid.
  • En gemensam läxpolicy, som efterfrågades vid förra föräldrarådet, är precis framarbetad och finns med som en bilaga i detta utskick.
  • När det gäller arbetet med Friends är vi på väg i år två av tre. Vi har genomfört enkäter med elever och personal och under vecka 21 kommer Friends representanter till oss för att utvärdera, analysera och dra upp riktlinjer för nästa läsår. Det arbetet görs med elever, personal och skolledningen.
  • En fråga om när det nya högstadiet står klart att starta ställdes. Enligt planeringen ska högstadieskolan byggas vid Smaragdskolan och Färjehallen samt starta läsåret 18/19.
  • En reflektion från skolledningen angående det nya forumet för föräldrarådet är vi behöver kommunicera det tydligare.

Skolledningen

Färjestadens skola och Smaragdskolan

Sidan uppdaterad 18 april 2017 Kommentera sidan