Kommunfullmäktiges sammanträde 20 december

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 20 december kl. 18.00 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

20 december kl. 18.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
 6. Revisorn informerar
 7. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till barn- och ungdomsutskottets ordförande Agneta Stjärnlöf (M) - Jämföra skolors resultat från Eric Rosenlund (SD)
 8. Anmälan av Medborgarförslag - Korsningen Äppelvägen - Industrigatan bör förses med filmarkering i asfalten
 9. Anmälan av Medborgarförslag - Skolan borde göra mer för att spara vatten
 10. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 11. Svar på Motion av Stig Salebäck (S) gällande Gårdby sporthall
 12. Svar på Motion av Fredrik Jämtin (S) - Energi- och vattenbesparande duschar
 13. Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - Uppföra ett äldreboende i Södra Möckleby
 14. Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Tillsättande av en beredning för att skapa en integrationsplan för Mörbylånga
 15. Svar på Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) - Att nya bostadsområden som planeras även innehåller hyresrätter
 16. Svar på Motion av Anne Oskarsson (SD) - Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro
 17. Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) och Fredrik Jämtin (S) - Framtagande av långsiktigt vattenprogram med tillhörande strategi för Mörbylånga kommun
 18. Folkhälsoplan 2017-2020
 19. Kalmarsunds Gymnasieförbund - Delårsbokslut 1 januari 2016 - 31 augusti 2016
 20. Ölands Kommunalförbund - Delårsbokslut 1 januari 2016 - 31 augusti 2016
 21. Överklagande av kommunfullmäktiges i Mörbylånga kommun beslut att anta detaljplan för fastigheterna Färjestaden 1:165 m fl

Kulturinslag: Kulturskolan underhåller

Sidan uppdaterad 13 december 2016 Kommentera sidan