Detaljplan för Saxnäs 1:243, ändring av gällande plan

Ett förslag till detaljplan för Saxnäs 1:243, ändring av gällande plan, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 3-17 juli 2017.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation för mindre bostadsenheter, en 9 håls kortbana för golf samt servicebyggnad och badanläggning.

Syftet med ändringen är att justera bestämmelse om våningsantal för del av detaljplan F207, Detaljplan för fast. Saxnäs 1:243, Saxnäs center AB, som vann laga kraft 2012-05-04. Ändringen avser den del av planområdet som har beteckning BI, e3 och en takvinkel på 27 grader. Detta område ändras till BII, e3, 27 grader. Anledningen till denna ändring är att möjliggöra för en ny exploatör för området.

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av kommunen, cirka tre kilometer norr om Färjestaden. Öster om planområdet finns väg 958, ett lantbruk och några bostäder. Söder om området finns det ett skogsparti samt ett nytt bostadsområde. Norr om planområdet finns ett nybyggt villaområde och i väster finns Saxnäs golfbana. Planområdet omfattar cirka tio hektar, där fem hektar är planlagt för bostäder och fem hektar för ny golfbana.

Behovsbedömning

Enligt kommunens ställningstagande bedöms planens genomförande inte medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 17 juli 2017. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning. Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Skicka dina synpunkter till miljobygg@morbylanga.se, eller Mörbylånga kommun, Plan och bygg, 386 80 Mörbylånga.

Fullständiga handlingar finns även tillgängliga på kommunkontoret i Mörbylånga, Trollhättevägen 4, samt på biblioteket i Färjestaden.

Sidan uppdaterad 30 juni 2017 Kommentera sidan