Detaljplan för del av Möllstorp 1:22, Marstrandshorvan

Ett förslag till detaljplan för del av Möllstorp 1:22, Marstrandshorvan, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 3 juli till 21 augusti 2017.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ölands Djurpark att utveckla sin verksamhet med ett hotell, på ett sätt som kan vara till nytta för regionen. Etableringen ska utformas med stor hänsyn till platsens värden för att säkra och utveckla det rörliga friluftslivet och områdets biologiska mångfald. Vidare är syftet att möjliggöra för naturnära boende i varierande former i anslutning till befintliga och kommande arbetsplatser med god tillgång till kommunikation.

Planområdet är beläget ca 500 meter norr om Ölandsbron mitt emot Ölands djurpark och avgränsas i väster av Kalmarsund och i öster av väg 958. Planområdet omfattar 25 ha.

Behovsbedömning

Enligt kommunens ställningstagande bedöms planens genomförande riskera att medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB har upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 21 augusti 2017. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Skicka dina synpunkter till miljobygg@morbylanga.se eller Mörbylånga kommun, Plan och bygg,
386 80 Mörbylånga.

Samrådsmöte 6 juli

Alla berörda är välkomna till samrådsmöte torsdagen den 6 juli kl 18.00 i IOGT-NTO lokalen i Algutsrum. På mötet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Sidan uppdaterad 30 juni 2017 Kommentera sidan