Detaljplan för Runsbäck 2:195 m.fl.

Granskning

Ett förslag till detaljplan för Runsbäck 2:195 m fl finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-02-20 – 2017-03-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-12-22 § 176 att godkänna den 2016-12-22 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter som sin egen. 2016-02-18 upprättade och 2016-12-22 reviderade handlingarna skickas på granskning.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, med möjlighet att sammanbyggas. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten i planområdet. Syftet är även att säkra bevarandevärda stenmurar med kulturhistoriskt värde samt till så stor utsträckning som möjligt bevara trädridån utmed fastighetsgränserna. Sydvästra delen av planområdet med ädellövskog hyser höga naturvärden och bör säkras.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2016-02-18 och reviderad 2016-12-22 bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 2016-12-22 bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningsstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den 20 mars 2017.
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
kommun@morbylanga.se
eller skicka till: Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga

Fullständiga handlingar finns även tillgängliga på kommunkontoret i Mörbylånga, Trollhättevägen 4, samt på biblioteket i Färjestaden.

Sidan granskad 31 maj 2017 Kommentera sidan