Detaljplan för del av Isgärde 6:17 m fl, Ottos väg

Ett förslag till detaljplan för del av Isgärde 6:17 m fl, Ottos väg, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-06-05 – 2017-07-03.

Planens läge och syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder som i skala, placering och utformning anpassas till områdets skogskaraktär.

Planområdet är beläget vid byn Isgärde i nordvästra delen av Mörbylånga kommun och avgränsas i norr av Linsänkevägen och i väster av Ottos väg. Planområdet omfattar cirka 1,1 hektar mark.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-05-18 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 3 juli 2017. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

E-posta dina synpunkter till oss på adress: miljobygg@morbylanga.se eller skicka till:
Mörbylånga kommun
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Samrådsmöte

Alla berörda är välkomna till samrådsmöte på plats vid planområdet, onsdagen den 21 juni kl 18.00. På mötet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. 

Sidan uppdaterad 2 juni 2017 Kommentera sidan