Del av Björnhovda 25:2, Rylgatan Färjestaden

Planens läge och syfte

Planområdet omfattar cirka 1,1 hektar och är beläget på östra sidan av Äppelvägen, drygt 1 kilometer sydost om Färjestadens centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus vid Rylgatan i Färjestadens tätort, samt att anpassa befintlig gång- och cykelväg till den nya bebyggelsen. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning ansluta till befintligt bostadsområde söder om Rylgatan. En trädridå längs Äppelvägen ska ansluta till trädridån i söder.

Vad säger översiktsplanen

Planförslaget överensstämmer delvis med gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-24. I översiktsplanen finns möjlighet till förtätning av bebyggelse öster om Äppelvägen. Den del som upptas av fotbollsplanen är undantagen från bebyggelse i ÖP på grund av att behov av planen ansågs finnas då översiktsplanen togs fram. Möjlighet att ordna fotbollsplan på annan plats föreligger nu varför en större del av redan ianspråktagen mark kan utredas för bostadsändamål.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-03-23 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden 2017-04-10 - 2017-05-08. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.

Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning. E-posta dina synpunkter till oss på adress: miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Samrådsmöte den 24 april

Alla berörda är välkomna till samrådsmöte.
På mötet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.
Måndagen den 24 april kl 18.00 i Trossen, Södra Hamnplan 9 i Färjestaden.

Sidan uppdaterad 6 april 2017 Kommentera sidan