Ändring av detaljplan för Saxnäs 1:243

Enligt gällande detaljplan får det uppföras bostadsbyggnader i två våningar inom planområdet, men bara i den södra delen. Ändringen av detaljplanen ger möjligheten att även i det norra området uppföra bostadsbyggnader i två våningar.

Planens syfte och läge

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av kommunen, cirka tre km norr om Färjestaden.

Gällande plans syfte var att möjliggöra uppförande av ca 50 stycken fristående småhus i bostadsrättsform, samt en 9 håls kortbana för golf, servicebyggnad och badanläggning.

Syftet med ändringen är att justera bestämmelse om våningsantal för del av deltaljplan F207, Detaljplan för fast. Saxnäs 1:243, Saxnäs center AB, som vann laga kraft 2012-05-04. Ändringen avser den del av planområdet som har beteckning BI, e3 och en takvinkel på 27°. Detta område ändras till BII, e3, 27°. Anledningen till denna ändring är att möjliggöra för en ny exploatör för området.

Ändringen bedöms inte påverka tidigare syfte eller användning av marken negativt.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2017-03-23 bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 2017-03-23 bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Lämna synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden 2017-04-03 till 2017-05-03.

Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

E-posta dina synpunkter till miljobygg@morbylanga.se eller skicka till: Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga.

Samrådsmöte den 12 april

Torsdagen den 12 april kl 18.00 hålls möte i Trossen, Södra Hamnplan 9 i Färjestaden. Alla berörda är välkomna. På mötet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Sidan uppdaterad 6 april 2017 Kommentera sidan