Detaljplan för del av Isgärde 6:17 m fl, Ottos väg

Planens läge och syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder som i skala, placering och utformning anpassas till områdets skogskaraktär.

Planområdet är beläget vid byn Isgärde i nordvästra delen av Mörbylånga kommun och avgränsas i norr av Linsänkevägen och i väster av Ottos väg. Planområdet omfattar cirka 1,1 hektar mark.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-05-18 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2017-06-05 – 2017-07-03.

Sidan uppdaterad 10 juli 2017 Kommentera sidan