Del av Björnhovda 25:2, Rylgatan Färjestaden

Planens läge och syfte

Planområdet omfattar cirka 1,1 hektar och är beläget på östra sidan av Äppelvägen, drygt 1 kilometer sydost om Färjestadens centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus vid Rylgatan i Färjestadens tätort, samt att anpassa befintlig gång- och cykelväg till den nya bebyggelsen. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning ansluta till befintligt bostadsområde söder om Rylgatan. En trädridå längs Äppelvägen ska ansluta till trädridån i söder.

Vad säger översiktsplanen

Planförslaget överensstämmer delvis med gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-24. I översiktsplanen finns möjlighet till förtätning av bebyggelse öster om Äppelvägen. Den del som upptas av fotbollsplanen är undantagen från bebyggelse i ÖP på grund av att behov av planen ansågs finnas då översiktsplanen togs fram. Möjlighet att ordna fotbollsplan på annan plats föreligger nu varför en större del av redan ianspråktagen mark kan utredas för bostadsändamål.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2017-03-23 och reviderad 2017-06-22, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2017-07-10 - 2017-08-21.

Sidan uppdaterad 23 augusti 2017 Kommentera sidan