Del av Björnhovda 25:2, Gullvivegatan

Ett förslag till detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Gullvivegatan Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-10-02 – 2017-10-30.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

DV1Z
 

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus vid Gullvivegatan i Färjestadens tätort. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning och struktur anpassas till platsens förutsättningar. Vidare är syftet att bevara områdets naturkaraktär. Befintliga ekar ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras och en trädridå mot Äppelvägen ska behållas.

Planområdet omfattar cirka 0,8 hektar och är beläget norr om Järnvägsgatan och öster om Äppelvägen drygt 1 kilometer från Färjestadens centrum.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-09-21 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Samrådsmöte

Alla berörda är välkomna till samrådsmöte. På mötet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.
Mötet hålls tisdagen den 10 oktober kl 18.00 i Smaragdskolans matsal.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den 30 oktober 2017.
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun,
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 28 september 2017 Kommentera sidan