Detaljplan för Björnhovda 25:395 m fl, Safirvägen

Ett förslag till detaljplan för Björnhovda 25:395 m. fl., Safirvägen Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-10-02 – 2017-10-30.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder vid Safirvägen och Smaragdvägen i Färjestadens tätort.

Området planläggs för ett kvarter med bostadsbebyggelse där befintliga bostadshus finns, för en lokalgata längs kvarterts nordöstra sida samt för en yta med naturmark längs gatan. Naturmarken möjliggör en gång- och cykelväg.

Planområdet omfattar drygt 1 hektar och är beläget vid Safirvägen och Smaragdvägen, drygt 1 kilometer från Färjestadens centrum.

Behovsbedömning

Enligt kommunens ställningstagande bedömns inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den 30 oktober 2017
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun,
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 28 september 2017 Kommentera sidan