Taxor för vatten och avlopp

Samtliga priser enligt 2017 års taxa och inkl. lagstadgad mervärdesskatt.

Anslutningsavgifter

Vatten, spill- och dagvatten 193 315:-
Vatten och spillvatten 154 652:-
Vatten 67 235:-
Spillvatten 87 417:-

Brukningsavgifter

Kostnaderna avser 1 lägenhet på fastigheten. Vid ytterligare lägenheter tillkommer ett lägenhetspåslag.

Taxa 11

Fastigheten är kopplad till kommunens vattenledning och har egen avloppsanläggning och där kommunen ej har något avlopp.

Fast avgift + lägenhetsavgift  1 592:-/år
Avgift per kubikmeter förbrukat vatten 14:86

Taxa 12

Fastigheten är kopplad till kommunens avloppsnät och har vatten från egen brunn.

Avgift:  3 079:- kr/år

Taxa 13

Fastigheten är kopplad både till kommunens vattenledning och avloppsnät.

Fast avgift + lägenhetsavgift 3 184:-/år
Avgift per kubikmeter förbrukat vatten 29:75

Lägenhetsavgift

För att våra fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare har vi delat upp avgifterna i Fast avgift och Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vatten och avlopp.

För ett hyreshus med t.ex. 6 lägenheter betalar man 6 lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, t.ex. kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker, beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeters lokalyta som en lägenhet. Om den totala ytan är 500 kvadratmeter blir antalet lägenheter 3,3 som avrundas uppåt till 4 lägenheter.

Servisventilen

För att underlätta vinterhalvåret för fritidshus kan kommunen mot avgift (301 kronor) stänga servisventilen och tömma vattenmätaren. Kostnaden för att endast stänga respektive öppna servisventilen är 138 kronor per gång. Om vattenmätaren fryser sönder och behöver bytas debiterar vi fastighetsägaren med 1 112 kronor. Samtliga mätare ska vara plomberade och får endast brytas av kommunens personal.

Du som fastighetsägare får inte själv öppna eller stänga servisventil i tomtgräns. Det får endast göras av kommunens personal eller av kommunen godkänd handhavare. Ventilen är kommunens egendom. Om fastighetsägaren på något sätt havererar ventilen, reparerar kommunen denna och debiterar faktisk kostnad.

Sidan uppdaterad 23 januari 2017 Kommentera sidan