Klimatstrategi

Mörbylånga kommun har som mål att vara fossilbränslefri och självförsörjande med trygg och förnybar energi år 2025.

Mörbylånga kommuns klimatstrategi är från 2011 och det pågår ett arbete med att uppdatera den. Det övergripande målet om att vara fossilbränslefri till 2025 kvarstår. Målet innebär att kommunen ska sluta föra in oljebaserade bränslen (olja, bensin och diesel) och själva producera lika mycket eller mer förnybar energi av till exempel biobränsle, sol- och vindkraft som vi gör av med. Om kommunen har kvar fossila bränslen i någon verksamhet ska det kompenseras genom att vi också producerar motsvarande mängd förnybar energi och säljer den till användare utanför kommunen. På så sätt finns inga nettoutsläpp av koldioxid från fossila bränslen.

Att vara en klimat- och energismart kommun handlar om mer än att fasa ut oljepannor och byta ut glödlampor. För att vi tillsammans ska kunna möta framtidens utmaningar och klimatförändringar på bästa möjliga ekonomiska, miljö- och hälsomässiga sätt, krävs framförhållning och långsiktighet.

Inom klimatarbetet har kommunen bland annat satt upp flera laddningsstolpar för elbil, påbörjat arbetet med att byta ut fordonsparken med fler fordon på förnybart bränsle och investerat i elcyklar för hemtjänst och förskolor. Vi arbetar med klimatsmart mat i skolorna och ökar kontinuerligt andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Sedan tre år klimatkompenseras flygresor och bilresor med fossila bränslen. De medel som samlas in via klimatkompenseringssystemet återinvesteras i kommunens satsning på klimatsmart resande.

Klimatvision

"Mörbylånga kommun kännetecknas som ett hållbart samhälle med en välplanerad och klimatanpassad infrastruktur och samhällsplanering. Kommunen har fasat ut användandet av fossila bränslen och är helt självförsörjande på trygg och förnyelsebar energi som disponeras och används på bästa möjliga energieffektiva sätt."

"Med högt uppsatta och uttalade politiska ambitioner, medvetna invånare, besökare och näringsidkare samt ett stort engagemang i lokala och globala kunskaps- och samarbetsprojekt, bedriver Mörbylånga kommun ett framgångsrikt, inspirerande och eftersträvansvärt miljöarbete."

Sidan granskad 1 april 2016 Kommentera sidan