Ledighet

Ledighet från skolan regleras i skollagen. Lagen säger att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Ett beslut om ledighet grundar sig på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är till exempel vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

En kontroll av måluppfyllelsen i de skriftliga omdömena i de olika ämnena, annan frånvaro och möjligheten för eleven att ta igen den missade undervisningen görs. Längden på och skälet till ledigheten beaktas. Detta innebär att enbart skälet semesterresa/skidresa inte kommer att kunna beviljas. I en sådan ansökan måste klart framgå varför resan inte kan förläggas till de lov som eleven har. En anledning till att en resa genomförs utanför loven kan t ex vara familjehögtider såsom jämna födelsedagar eller liknande. Detta kan vara ett skäl till ledighet. Dock utgör det inget skäl för en längre ledighet än en vecka i normalfallet.

I Mörbylånga kommun har rektorerna delegerat uppgiften att bevilja ledighet om max 5 dagar varav högst 2 dagar i följd till klassföreståndare/mentor. Ansökningar om ledighet omfattande fler än 2 dagar i följd eller fler än 5 dagar sammanlagt över läsåret behandlas av rektor.

Alla ledighetsansökningar bedöms, av såväl klassföreståndare/mentor som rektor, på ett individuellt plan. I alla bedömningar av ledighetsansökningar är elevens måluppfyllelse i centrum och ledighetsansökan avslås om denna inte kan säkras.

Mer information om ledighet för elev finns på skolverkets hemsida.

Om ledighet beviljas förutsätter skolan att eleven på lämpligt sätt inhämtar de kunskaper som eleven skulle inhämtat under ledigheten. Det är målsmans uppgift att ordna detta.

Sidan granskad 4 juli 2017 Kommentera sidan